Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i granty

organizator: międzynarodowe konsorcjum (UJ + kraje skandynawskie i kraje Afryki), projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej
cel projektu: wzmocnienie szkolnictwa wyższego w Afryce poprzez reformę bibliotek
uczestnicy ISI: dr Cisek (koordynator w Polsce) , dr hab. Wójcik, prof. UJ, dr Rak, dr Deja, dr Zych

 

organizator: Unia Europejska (program ramowy)
cel projektu: implementacja innowacyjnych metod digitalizacji zasobów kultury
uczestnicy ISI: dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ, dr Cisek, dr. hab. Krakowska (kierowniczka zadania), dr Deja, dr Zych, mgr Gaweł
uwagi: grant dr Ż. Kubic z Muzeum UJ, przypisany do dyscyplin WZiKS w tym do nauk o komunikacji społecznej i mediach

 

organizator: NCN w ramach CHIST-ERA
cel projektu: wyjaśnianie zbiorów danych generowanych przez sztuczną inteligencję
uczestnicy ISI: dr hab. Wójcik, prof. UJ, dr hab. Krakowska, dr Rak, dr Korycińska i dr Zych
uwagi: grant WFAIS, ISI wykonawstwo zadania "Development of multimodal interfaces and visualization methods for explanations"

 

Od zmian klimatu do klimatu na zmiany. Analiza doświadczeń komunikowania nauki na podstawie badań wśród europejskich naukowców zaangażowanych w komunikowanie nauki o klimacie. Propozycja optymalizacji modeli komunikowania zmian klimatu
organizator: NCN
cel projektu: optymalizacja modelu komunikowania ustaleń nauki o klimacie
uczestnicy ISI: dr hab. Wójcik, prof. UJ (opiekun naukowy projektu Jagody Mytych)

organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
cel projektu: dokumentacja dziejów BJ
uczestnicy ISI: dr Piotr Lechowski (kierownik projektu), prof.dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dr Barbara Krawczyk
uwagi: projekt BJ

 

 

organizator: IDUJ
cel projektu: opracowanie i wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji wspierających badania nad rękopisami, stworzenie platformy badawczej integrującej dotychczasowe i nowe badania nad zbiorami Pruskiej Biblioteki Państwowej prowadzone w ramach i poza Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
uczestnicy ISI: dr hab. Remigiusz Sapa, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
uwagi: projekt BJ, WF i WFAIS

 

Projekt realizowany na zamówienie Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem audytu jest zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu zasobów i procesów informacji instytucjonalnej UJ oraz sformułowanie zaleceń dla projektowania i zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego Uniwersytetu oraz sprawnego nim zarządzania w przyszłości. Wykonawcy: pracownicy i doktoranci IINiB UJ. Kierownik: dr hab. Remigiusz Sapa. Termin realizacji: 01.10.2014-30.04.2015.

HaZarD: Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 2013-2014. (link: http://www.cbsw.uj.edu.pl/projekt-hazard)

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ jest partnerem w realizacji projektu badawczego finansowanego przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

"Biblioteka Jagiellońska – opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r."

 

Instytucje uczestniczące w projekcie: Biblioteka Jagiellońska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Instytut Historii UJ, Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Kierownik projektu: dr Piotr Lechowski (Instytut INIB UJ)

Czas trwania: 60 miesięcy (2011-2016)

 

      Projekt badawczy "Biblioteka Jagiellońska – opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r." jest bezpośrednią kontynuacją prac nad pierwszym okresem w historii biblioteki, od 1364 r. do 1775 r. Prace te zaowocowały wydaniem publikacji autorstwa J. Zatheya, A. Lewickiej-Kamińskiej i L. Hajdukiewicza, Historia Biblioteki Jagiellońskiej Tom I 1364-1775 (Kraków : UJ 1966, 511 s.). Planowane prace badawcze, zmierzające do opracowania kolejnych okresów w dziejach BJ, nie zostały zrealizowane. Do dnia dzisiejszego, pomimo roli jaką odegrała w nauce i kulturze polskiej na przestrzeni ponad sześciu wieków swojego istnienia, Biblioteka Jagiellońska nie doczekała się pełnej monografii swych dziejów.            

         Prace nad dziejami Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918 są długofalowym przedsięwzięciem naukowym, o fundamentalnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa i  kultury narodowej. Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej to bowiem nie tylko dzieje tej instytucji, ale także nierozerwalnie z nią złączonego Uniwersytetu Jagiellońskiego i miasta Krakowa. Należy oczekiwać, że opracowanie historii BJ przyczyni się w znaczący sposób do poszerzenia wiedzy na temat nauki i kultury polskiej oraz bibliotekarstwa.              

Projekt zakłada przeprowadzenie badań, których przedmiotem są dzieje, organizacja, działalność oraz rola Biblioteki Jagiellońskiej w kulturze, nauce i oświacie polskiej
i europejskiej w latach 1775-1918. Zmiana pełnionej przez BJ funkcji, jaka w tamtym czasie nastąpiła – przejście od wypełniania zadań biblioteki uniwersyteckiej do roli skarbnicy dziedzictwa narodowego, osadzone na tle burzliwych dziejów Galicji, godna jest dogłębnego zbadania i opisania.

              Podstawę źródłową badań stanowią, w większości niezbadane, obszerne i zróżnicowane co do formy i treści, polskie i obcojęzyczne (głównie w języku niemieckim), źródła urzędowe, rękopiśmienne i drukowane, aktowe i opisowe, wytworzone zarówno przez samą BJ, jak i organa i instytucje nadrzędne wobec niej lub z nią współpracujące. Są to m.in. dokumenty i pisma urzędowe, sprawozdania, korespondencja, druki ulotne, akta i spuścizny osobowe (zwłaszcza dyrektorów, pracowników i osób związanych z UJ) oraz wspomnienia, pamiętniki, inne dokumenty osobiste. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie systematycznych kwerend źródłowych w archiwach przechowujących zasadnicze zespoły źródeł do dziejów BJ: w Archiwum UJ, Oddziale Rękopisów BJ, Archiwum Państwowym w Krakowie, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (materiały związane z Karolem Estreicherem), Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, a także w archiwach zagranicznych, m.in. Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (m.in. Zespół Namiestnictwa Galicyjskiego) oraz w Österreichisches Staatsarchiv Wien.

                    Projekt ma charakter wieloletni i zespołowy. Zakłada współpracę specjalistów reprezentujących różne instytucje i dyscypliny naukowe. Trzon zespołu stanowią pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej  oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. W skład zespołu, jako konsultanci naukowi, wchodzą też dyrektorzy Biblioteki Jagiellońskiej – obecny, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk oraz jego poprzednik na tym stanowisku – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski.

                    Wymiernym rezultatem prowadzonych badań będzie obszerna publikacja, stanowiąca monografię dziejów Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918. Ważniejsze materiały źródłowe zostaną opublikowane w specjalnie dedykowanej na ten cel czytelni Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

          


 

 

Celem projektu jest utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Projekt realizowany jest w ramach programu strategicznego Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej. Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oficjalna strona programu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa jest partnerem międzynarodowego projektu EMPATIC (Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies).

Celem projektu EMPATIC jest wywarcie wpływu na proces wdrażania nowych paradygmatów nauczania i strategicznego myślenia o reformie programów kształcenia poprzez zebranie i ocenę rezultatów dotychczas przeprowadzonych projektów związanych z rozwijaniem kompetencji informacyjnych realizowanych w sektorach oświaty, szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych oraz kształcenia zawodowego. Projekt zakłada wykorzystanie uzyskanych rezultatów do wywarcia wpływu na zmianę sposobu postrzegania problematyki kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych wśród decydentów w Europie.

Kompetencje informacyjne są jednymi z kluczowych kompetencji i stanowią podstawę wielu, jeśli nie większości, najważniejszych celów i strategii Unii Europejskiej, w tym inicjatyw  i2010  oraz Edukacja i Szkolenie 2010. Dlatego ważne jest, że postęp w tej dziedzinie następuje we wszystkich państwach członkowskich, i że doświadczenia te mogą być gromadzone i wywierać wpływ na działania w całej Europie.

Jednak potencjał kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych pozostaje w dużej mierze niezrealizowany w głównym nurcie systemów kształcenia w Europie.

  • integracja programów nauczania na wszystkich poziomach i w różnych sektorach systemu edukacji jest stosunkowo słaba;
  • występują znaczące bariery hamujące włączenie zagadnień Information Literacy do programów kształcenia, w tym problemy z trafnością i adekwatnością treści sylabusów;
  • nie ma powszechnej świadomości istnienia związku kompetencji informacyjnych z pokrewnymi zagadnieniami, takimi jak umiejętności informatyczne (Digital Literacy), korzystanie z mediów cyfrowych (Media Literacy) itp.;
  • decydenci nieprawidłowo postrzegają kształcenie w zakresie Information Literacy;
  • nauczyciele często nie są przygotowani do rozwijania kompetencji informacyjnych swoich uczniów;
  • umiejętności korzystania z informacji są interpretowane i wdrażane w całej Europie niesystematycznie, na różne sposoby i w oparciu o odmienne założenia i koncepcje edukacjiProjekt EPMATIC przyniesie nowe rozwiązania poprzez:

  • przyjęcie politycznego podejścia do rozwiązania problemu. Skupienie się na politykach jako kluczowych podmiotach, które mogą doprowadzić do zmian i przekonanie ich, że kompetencje informacyjne są istotnym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
  • skuteczne wykorzystanie wyników poprzednich badań związanych z problematyką kompetencji informacyjnych
  • wykorzystanie i udostępnienie doświadczeń z innych dziedzin dla wspierania działań praktyków działających na polu kształtowania kompetencji informacyjnych

Misją programu jest utorowanie drogi dla dalszych badań oraz inicjatyw zmierzających do włączenia kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych do programów nauczania na wszystkich poziomach kształcenia oraz ich integracji w ramach reformy programowej.

Międzynarodowy projekt EMPATIC prowadzony jest w ramach europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie" – Lifelong Learning Programme.  W konsorcjum uczestniczy pięć organizacji z Grecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. Okres realizacji projektu stanowią 24 miesiące, od stycznia 2010 do grudnia 2011.

W latach 2005 - 2009 studenci ostatnich lat studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ mieli możliwość uczestniczyć w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym Promocja i dokumentacja dziedzictwa polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Projekt, kierowany przez mgr Małgorzatę Stanulę, zrodził się dzięki współpracy nawiązanej przez prof. UJ, dr hab. Marię Kocójową, ówczesnego dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, z dwoma polskimi instytucjami działającymi w Londynie: Biblioteką Polską Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i Studium Polski Podziemnej.

Zadania podejmowane w ramach projektu miały na celu opracowanie i upowszechnienie informacji naukowej (w kraju i za granicą) o dokumentach emigracyjnych, posiadających unikatową wartość narodową i historyczną, gromadzonych w polskich instytucjach naukowo-kulturalnych w Wielkiej Brytanii. Przedmiot badań i opracowań stanowi aktualnie zbiór dokumentów życia społecznego, liczący kilkanaście tysięcy jednostek w Bibliotece Polskiej POSK oraz ponad ośmiotysięczny księgozbiór w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Sukcesywnie, dzięki opracowywaniu dokumentów życia społecznego, powstaje bogaty materiał i źródła do badań nad historią oraz życiem społeczno-kulturalnym i naukowym Polaków na emigracji od czasów drugiej wojny światowej.

EURIDICE: European Recommended Materials for Distance Learning Courses for Educators, 2005-2007.

COINE: Cultural Objects in Networked Environments, 2002-2004.