Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje o Instytucie Studiów Informacyjnych UJ

Instytut Studiów Informacyjnych UJ

adres: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland
adres www: https://isi.uj.edu.pl
adres e-mail sekretariatu: isi@uj.edu.pl

 

Katarzyna Tlałka
sekretariat ds. ogólnych

telefon: +48 12 664-55-30 (sekretariat ds. ogólnych), email: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl, pokój 3.208

 

mgr Ewa Jargus
obsługa studentów na kierunku Zarządzanie informacją

Do sekretariatu ds. studenckich obowiązuje rejestracja wizyt za pośrednictwem witryny: isi.uj.edu.pl/rezerwacja-wizyt.

telefon: +48 12 664 58 46 (sekretariat ds. studenckich - zarządzanie informacją), email: ewa.jargus@uj.edu.pl, pokój 3.204


mgr Stanisław Krzysztofek
obsługa studentów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji

Do sekretariatu ds. studenckich obowiązuje rejestracja wizyt za pośrednictwem witryny: isi.uj.edu.pl/rezerwacja-wizyt.

telefon: +48 12 664 58 48 (sekretariat ds. studenckich - elektroniczne przetwarzanie informacji), email: stanislaw.krzysztofek@uj.edu.pl, pokój 3.204

Dyrektor: dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ; e-mail: magda.wojcik@uj.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Sabina Cisek; e-mail: sabina.cisek@uj.edu.pl

Dojazd do Instytutu Studiów Informacyjnych:

Z Dworca Głównego PKP: tramwajem linii nr 52 (kierunek: Czerwone Maki), należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Miasteczka Studenckiego: autobusem linii nr 194 (kierunek: Czerwone Maki) należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Ronda Grunwaldzkiego: tramwajem lini nr 52, 18 lub 11 (kierunek: Czerwone Maki), należy wysiąść na przystanku "Norymberska";

z Łagiewnik: tramwajem lini nr 23, należy wysiąść na przystanku "Norymberska".

 


Wyświetl większą mapę

Instytut Studiów Informacyjnych UJ został utworzony w 1996 r. jako Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na bazie wcześniej funkcjonującego w ramach Instytutu Filologii Polskiej UJ zakładu (od 1974), a później katedry (od 1992). Od roku 2002 nosił nazwę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Stopniowa zmiana profilu badawczego i dydaktycznego znalazła wyraz w przyjęciu w roku 2019 obecnej nazwy. 
 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Studiów Informacyjnych na kierunku zarządzanie informacją, to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, podczas których wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją, a także osiągnięcia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin łączone są z kształceniem umiejętności praktycznych i rozwijaniem kompetencji niezbędnych do profesjonalnego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych.

Zarządzanie informacją w Instytucie ISI UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

 • zarządzanie informacją w organizacjach, a w tym projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych stosowanych w firmach czy instytucjach, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, tworzenie i zarządzanie kolekcjami i archiwami cyfrowymi, digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym - to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
 • usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji, a także w jednostkach realizujących publiczny dostęp do informacji: bibliotekach czy różnych ośrodkach informacji;
 • projektowanie i ocena produktów i systemów informacyjnych - to podstawy dla rozwoju własnej kariery jako specjalisty UX czy web designera;
 • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury.

Studia na kierunku zarządzanie informacją przygotowują nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego podejmowania badań naukowych, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. kompetencje miękkie, które ułatwią naszym absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych, w tym przede wszystkim:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach,
 • umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem,

Zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem informacją jako jedynym kierunkiem studiów, ale także tych, którzy są w trakcie studiów na innych kierunkach lub je ukończyli i chcieliby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć interesujące i przyszłościowe wykształcenie.

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

U nas można zdobyć dyplom najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce, rozpoznawalny na świecie, ułatwiający zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dyplom, który budzi szacunek.

Studia I stopnia (licencjackie) - dla osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia, opracowania, analizowania, oceniania i udostępniania informacji w firmach, instytucjach i społecznościach, jak również projektowaniem i oceną różnych rozwiązań, produktów i usług informacyjnych. Studenci poznają między innymi:

 • podstawy działalności infobrokerskiej i wywiadu rynkowego,
 • zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design,
 • zasady funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka,
 • profesjonalne źródła informacji,
 • znane na rynku narzędzia wykorzystywane do zarządzania informacją w działalności zawodowej,
 • sposoby skutecznego poszukiwania, opracowania i organizowania zasobów informacji oraz analizowania stopnia i sposobu ich wykorzystania,
 • podstawowe zasady wizualizacji i architektury informacji,
 • a także uczą się dostrzegać i interpretować różne zachowania informacyjne ludzi.

Studenci poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego dostępu do informacji (w tym bibliotek i archiwów) i zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie dawniej i współcześnie oraz uczą się podstaw teorii i metodologii badań naukowych.

Studia II stopnia (magisterskie) - dla wszystkich osób (bez względu na to, jakie studia licencjackie ukończyły) zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów informacyjnych w kluczowych kontekstach profesjonalnych:

 • usług informacyjnych (w tym infobrokeringu i wywiadu rynkowego),
 • zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej, kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi),
 • transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki.

Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi:

 • indywidualnego i grupowego zarządzania informacją,
 • informacyjnego wspomagania decyzji,
 • zarządzania informacją instytucjonalną,
 • zarządzania informacją w sektorze nauki,
 • a także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa.

Studenci poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

Nasi absolwenci mogą też kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) - w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (program: nauki o komunikacji społecznej i mediach). Link: https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/news

więcej o