Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe stanowią integralną część drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie informacją oraz Elektroniczne przetwarzanie informacji (dla studentów rozpoczynajacych studia w roku akad. 2023/24).

Celem tych praktyk jest przeniesienie oraz wzbogacenie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć uniwersyteckich w rzeczywiste warunki pracy, dając jednocześnie studentom możliwość poznania potencjalnych miejsc zatrudnienia.

Szczegółowe efekty uczenia się oraz treści programowe praktyk zawodowych określone są w sylabusie przedmiotu. Dodatkowo, informacje na temat wymiaru, zasad i form odbywania praktyk zawarte są w Programie studiów pierwszego stopnia, który można odnaleźć w Załączniku nr 258 do uchwały nr 68/VI/2021 Senatu UJ z dnia 30 czerwca 2021 r. (s. 9).

 • Studenci drugiego roku studiów I st. na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji (rozpoczynający studia w roku akad. 2023/2024)
  • wymiar godzinowy praktyk: 60 godz.
  • liczba punktów ECTS: 2 ECTS
  • opcje do wyboru: firmy lub instytucje publiczne prowadzące działalność w obszarach: programista i projektant aplikacji internetowych, user experience designer oraz webwriter
    
 • Studenci drugiego roku studiów I st. na kierunku Zarządzanie informacją
  • ​wymiar godzinowy praktyk: 120 godz.
  • liczba punktów ECTS: 5 ECTS
  • opcje do wyboru: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację

Za organizację i nadzór nad praktykami zawodowymi odpowiedzialna jest mgr Małgorzata Stanula. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące praktyk można kierować bezpośrednio na adres e-mail koordynatora praktyk lub podczas dyżurów pracownika. 

mgr Małgorzata Stanula
pok. 3.375
e-mail: malgorzata.stanula@uj.edu.pl

Mgr Małgorzata Stanula, zgodnie z obowiązującymi zasadami, dostarcza studentom komplet informacji dotyczących procedur związanych z rozpoczęciem, przebiegiem oraz zaliczeniem praktyk zawodowych.

 1. Praktyk powinna odbywać się w:
  1. studenci kierunku Zarządzanie informacją: ośrodku informacji, firmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację;
  2. studenci kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji: firmy lub instytucje publiczne prowadzące działalność w obszarach: programista i projektant aplikacji internetowych, user experience designer oraz webwriter.
 2. Ostateczną decyzję o miejscu odbycia praktyki podejmuje opiekun praktyk. Niemniej student może sam znaleźć miejsce odbycia praktyki pod warunkiem, że uzyska ono akceptację opiekuna praktyk.
 3. Jednorazowy pobyt w placówce, w której realizowana jest praktyka, nie może być krótszy niż 5 godzin.
 4. Praktyki nie można odbywać w terminie zajęć.
 5. Należy skontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia miejsca praktyki i odebrania: skierowania, programu praktyk oraz dziennika praktyk.
 6. Termin i miejsce praktyk wakacyjnych należy uzgodnić najpóźniej do końca sesji letniej w czerwcu.
 7. Bez konieczności odbywania praktyki zaliczenie otrzymują osoby, które przepracowały w jednostkach wskazanych w pkt. 1, co najmniej 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy w ciągu ostatnich 4 lat (za pracę rozumie się także zadania wykonywane w ramach wolontariatu). W tym trybie zaliczenie praktyki uzyskuje się na podstawie stosownych zaświadczeń z zakładu pracy.

 

Osoby, które chcą uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej (lub wolontariatu) składają odpowiednie podanie przez USOSweb, dołączając zaświadczenie z zakładu pracy.

W zaświadczeniu powinny się znaleźć:
- okres zatrudnienia danej osoby,
- szczegółowo wymienione obowiązki i zadania, które wypełniał/a student/ka w danej firmie/instytucji. Muszą one być związane z szeroko rozumianym zarządzaniem informacją (dotyczy studentów na studiach Zarządzanie informacją) lub kierunkami kształcenia w ramach studiów Elektroniczne przetwarzanie (dotyczy studentów na studiach Elektroniczne przetwarzanie informacji),
- opinia o pracy studenta/ki.  

Wzory dokumentów:

 • Dziennik praktyk (formularz sprawozdania z odbycia praktyki studenckiej),
 • Deklaracja praktyki 
 • Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej. 

Dokumenty, zarządzania:

 • Programy studiów 
 • Karta opisu przedmiotu (sylabus) dla studentów Zarządzania informacją,
 • Karta opisu przedmiotu (sylabus) dla studentów Elektroniczne przetwarzanie informacji. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podmioty, w których nasi studenci realizują praktyki

Praktyki będą realizowane przez studentów na drugim roku studiów, którzy rozpoczynają studia w roku akad. 2023/2024.