Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ERASMUS+

Aktualności:
Erasmus+ 2022/2023
1. HARMONOGRAM I REKRUTACJI na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023:

II Rekrutacja (dodatkowa)

wyjazdy w semestrze letnim w roku akademicki 2022/2023:

Harmonogram:

5 – 11 września 2022: czas trwania II rekrutacji

12 – 18 września 2022: kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb


SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
dr Sabina Cisek, Zastępca Dyrektora ISI UJ ds. dydaktycznych,
dr Monika Krakowska, Koordynator programu Erasmus+ w ISI UJ
Przedstawiciel studentów

 

2.    KRYTERIA KWALIFIKACJI
Poniżej znajdują się obowiązujące w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ, kryteria kwalifikacji dla Studentów starających się o stypendium w ramach programu Erasmus Plus.
Dotyczą one przede wszystkim wysokości średniej ocen i osiągnięć w nauce, znajomości języka obcego potwierdzonej dokumentami lub oceną w systemie USOS (z zaliczonego i zdanego egzaminu na poziomie B2 lub C1, lub wyższym) oraz motywacji i planu studiów na zagranicznym uniwersytecie. 

Szczegółowe kryteria oraz punktacja:

1. Średnia ocen 10 pkt. (w tym: 5.0-4,8 = 10 pkt.; 4,7-4.2 = 8 pkt.; 4,1-3,9 =6 pkt. ; 3,8-3,5=4 pkt.)
2. znajomość języka obcego 10 pkt. (w tym: minimalny poziom wymagany przez uczelnie zagraniczną do podjęcia się studiów – 5 pkt., poziom wyższy – 10 pkt)
3. Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni) 10 pkt.
4. Osiągnięcia naukowe 5 pkt.
5. Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych 5 pkt.
6. Rekomendacja pracownika naukowego 5 pkt.
Suma: maksymalnie 45 pkt.
3.    ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.
O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci ISI UJ, także studenci 1 roku I stopnia (kwalifikacja awansem, potwierdzona po uzyskaniu zaliczenia rocznego). Studenci składający podanie na 3 roku studiów I stopnia mogą wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w ISI UJ.
Uwaga! Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją.

4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej


5. CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
Do 12 miesięcy (łącznie na każdym stopniu studiów, pierwszym lub drugim)


6. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKRÓCENIA MOBILNOŚCI
Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora ISI UJ ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.
  
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.
Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.
W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Dodatkowe informacje znajdują się poniżej:
KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:
a) średnia (ważona) ocen ze studiów (z roku poprzedzającego okres ubiegania się kandydata o przyznanie stypendium), liczona bezpośrednio i posadowiona w systemie USOS przez Sekretariat z Jednostki, z której Student ubiega się o wyjazd. Średnia ważona po obliczeniu będzie widoczna w elektronicznym formularzu wyjazdu w systemie USOS. W przypadku studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 3 roku I stopnia stypendium przyznawane jest warunkowo, a obowiązkiem kandydata jest przedstawienie dodatkowo, po zaliczeniu I roku, informacji w systemie USOS (do wglądu Sekretariatu i Koordynatora) informującego o średniej z całego roku studiów lub w przypadku studentów 3 roku zarówno średnia (widoczna w systemie USOS), jak i deklaracja dotycząca kontynuacji studiów w ISI UJ na studiach II stopnia.
b) znajomość języka obcego (udokumentowana w późniejszym toku rekrutacji)
c) ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni),
d) dodatkowo: osiągnięcia naukowe oraz aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych
e) rekomendacja pracownika naukowego (lub pracowników naukowych).
f) ewentualnie - wynik rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku ponadwymiarowej liczby studentów na jedno miejsce w danej uczelni) przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Student może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata przedstawione w formie złożonych dokumentów w formie elektronicznej, jak również wynik prezentacji podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Punktacja i sposób oceniania kandydatów, zasady tworzenia list głównych i rezerwowych
1. Średnia ocen 10 pkt. (w tym: 5.0-4,8 = 10 pkt.; 4,7-4.2 = 8 pkt.; 4,1-3,9 =6 pkt. ; 3,8-3,5=4 pkt.)
2. znajomość języka obcego 10 pkt. (w tym: minimalny poziom wymagany przez uczelnie zagraniczną do podjęcia się studiów – 5 pkt., poziom wyższy – 10 pkt)
3. Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni) 10 pkt.
4. Osiągnięcia naukowe 5 pkt.
5. Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych 5 pkt.
6. Rekomendacja pracownika naukowego 5 pkt.
Suma: maksymalnie 45 pkt.
W przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia: Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia II stopnia najpóźniej do dn. 30 września 2021.

Virtual Mobility in Emergency zdalna wymiana w ramach UNA Europa
Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Chęć uczestnictwa należy zgłosić także do koordynatora w ISI UJ.
Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.
Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ UJ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. Obsługę w zakresie dokumentacyjnym studentów z ISI UJ prowadzi koordynator instytutowy dr Monika Krakowska.

INFORMACJE OGÓLNE o programie Erasmus+:
Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.
O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.
Rekrutacja odbywa się zwykle dwa razy w roku:
I Rekrutacja (główna) - na przełomie stycznia/lutego.
II Rekrutacja (dodatkowy nabór) - na przełomie września/października
W II rekrutacji można starać się o wyjazd tylko do tych uczelni, które zostały niewykorzystane  podczas I rekrutacji. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w macierzystym Instytucie lub na Wydziale ZiKS UJ. Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (http://www.dmws.uj.edu.pl/).
Z programu mogą skorzystać studenci wszystkich lat studiów, I, II oraz III stopnia (jeśli umowa przewiduje wymianę dla studentów studiów doktoranckich), studiujący w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ.
Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03, a także na stronie Instytutu SI UJ (zakładka Studia: ERASMUS+).
Instytut Studiów Informacyjnych UJ podpisał bilateralne umowy z następującymi uczelniami, gdzie są realizowane przedmioty z obszaru szeroko pojętej informatologii i zarządzania informacją:

 

W roku akademickim 2022/2023:
CHORWACJA: ZAGRZEB -  University of Zagreb, http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/
FINLANDIA: TAMPERE - Department of Information Studies, Tampere University, http://www.uta.fi/sis/en/index.html
GRECJA: ATENY - Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens, http://www.teiath.gr/intra_departmental/ 
HISZPANIA: MADRYT - Universidad Carlos III de Madrid http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange
PORTUGALIA: PORTO - Universidad do Porto – Autonomous Section of Journalism, http://sigarra.up.pt/flup_uk/UNIDADES_GERAL.VISUALIZAR?p_unidade=110
TURCJA: ANKARA - Hacettepe University, Ankara, Faculty of Letters, Department of Information Management, http://www.bby.hacettepe.edu.tr/english/erasmus.asp

 

Dodatkowe informacje - dotyczące Programu, zasady dofinansowania, konieczne do przedłożenia po ogłoszeniu wyników dokumenty z DMWS UJ http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci
Uwaga! Po ogłoszeniu wyników konieczny i przyznaniu stypendium jest:
a) wybór przedmiotów, które student zamierza zrealizować podczas pobytu na stypendium Erasmus+, a przez to ustalenie programu zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który Student będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją i przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną.
b) przedłożenie podania do Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (wzór ogólnego podania na stronie ISI UJ, zakładka Centrum Podań),
c) uzupełnienia dokumentów przygotowanych przez Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ (karty studenta występującego o indywidualny tok studiów oraz Zasad realizacji przedmiotu w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego toku studiów na kierunku zarządzanie informacją - ostatni dokument dotyczy zasad realizacji przedmiotów wyznaczonych przez Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ, koniecznych do zaliczenia w celu zaliczenia roku studiów w instytucie macierzystym; dokument ten uzupełnia Prowadzący dany przedmiot). Studenta obowiązuje realizacja wszystkich przedmiotów zgodnie ze wskazanymi w Learning Agreement (LA) zawierającym wszystkie kursy realizowane w uczelni macierzystej, uczelni zagranicznej oraz wszelkimi zmianami do LA.