Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ERASMUS+

Aktualności:

Virtual Mobility in Emergency zdalna wymiana w ramach UNA Europa

Szanowni Państwo,

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Chęć uczestnictwa należy zgłosić także do koordynatora w ISI UJ.

Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.

Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. Obsługę w zakresie dokumentacyjnym studentów z ISI UJ prowadzi koordynator instytutowy dr Monika Krakowska. 

 

Erasmus Plus 2020/2021

Instytut Studiów Informacyjnych UJ ogłasza rekrutację na wyjazdy stypendialne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Najbliższa rekrutacja:

14 – 25 września 2020 r. – czas trwania II Rekrutacji
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Składanie wniosków w USOSweb  od 14 do 25 września 2020 r.

Do 30 września 2020 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

Procedura odwoławcza   1-9.10.2020 r.

Uwaga!! Jesienna rekrutacja jest rekrutacją uzupełniającą, a w systemie USOS widoczne są tylko i wyłącznie wolne miejsca na uczelniach partnerskich. 

W systemie USOS widoczne są wolne miejsca na uczelniach partnerskich.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są:

a) średnia (ważona) ocen ze studiów (z roku poprzedzającego okres ubiegania się kandydata o przyznanie stypendium), liczona bezpośrednio i posadowiona w systemie USOS przez Sekretariat z Jednostki, z której Student ubiega się o wyjazd. Średnia ważona po obliczeniu będzie widoczna w elektronicznym formularzu wyjazdu w systemie USOS. W przypadku studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 3 roku I stopnia stypendium przyznawane jest warunkowo, a obowiązkiem kandydata jest przedstawienie dodatkowo, po zaliczeniu I roku, informacji w systemie USOS (do wglądu Sekretariatu i Koordynatora) informującego o średniej z całego roku studiów lub w przypadku studentów 3 roku zarówno średnia (widoczna w systemie USOS), jak i deklaracja dotycząca kontynuacji studiów w ISI UJ na studiach II stopnia.

b) znajomość języka obcego (udokumentowana w późniejszym toku rekrutacji)

c) ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni),

d) osiągnięcia naukowe oraz aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych

e) rekomendacja pracownika naukowego (lub pracowników naukowych).

f) ewentualnie - wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Student może zdobyć maksymalnie 45 punktów. Ocenie podlegają wyniki kandydata przedstawione w formie złożonych dokumentów w formie elektronicznej, jak również wynik prezentacji podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Punktacja i sposób oceniania kandydatów, zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

1. Średnia ocen 10 pkt. (w tym: 5.0-4,8 = 10 pkt.; 4,7-4.2 = 8 pkt.; 4,1-3,9 =6 pkt. ; 3,8-3,5=4 pkt.)

2. znajomość języka obcego 10 pkt. (w tym: minimalny poziom wymagany przez uczelnie zagraniczną do podjęcia się studiów – 5 pkt., poziom wyższy – 10 pkt)

3. Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe (motywacja wyjazdu i uzasadnienie wyboru uczelni) 10 pkt.

4. Osiągnięcia naukowe 5 pkt.

5. Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych 5 pkt.

6. Rekomendacja pracownika naukowego 5 pkt.

Suma: maksymalnie 45 pkt.

W przypadku studentów 3 roku studiów I stopnia: Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia II stopnia najpóźniej do dn. 30 września 2020.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 
O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
I Rekrutacja (główna) - na przełomie stycznia/lutego.
II Rekrutacja (dodatkowy nabór) - na przełomie września/października

W II rekrutacji można starać się o wyjazd tylko do tych uczelni, które zostały niewykorzystane  podczas I rekrutacji. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w macierzystym Instytucie lub na Wydziale ZiKS UJ. Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (http://www.dmws.uj.edu.pl/).

Z programu mogą skorzystać studenci wszystkich lat studiów, I, II oraz III stopnia (jeśli umowa przewiduje wymianę dla studentów studiów doktoranckich), studiujący w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. 

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03, a także na stronie Instytutu SI UJ (zakładka Studia: ERASMUS+).

 

Instytut Studiów Informacyjnych UJ podpisał bilateralne umowy z następującymi uczelniami, gdzie są realizowane przedmioty z obszaru informatologii i zarządzania informacją:


CHORWACJA: ZAGRZEB -  University of Zagreb, http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/

FINLANDIA: TAMPERE - Department of Information Studies, Tampere University, http://www.uta.fi/sis/en/index.html

GRECJA: ATENY - Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens, http://www.teiath.gr/intra_departmental/  

HISZPANIA: MADRYT - Universidad Carlos III de Madrid http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/international/students/exchange

NIEMCY: 

1. HANNOVER - Fachhochschule Hannover, http://www.hs-hannover.de/index.php?id=31481
2. STUTTGART - Hochschule der Medien, https://www.hdm-stuttgart.de/english/exchange_students

PORTUGALIA: PORTO - Universidad do Porto – Autonomous Section of Journalism, http://sigarra.up.pt/flup_uk/UNIDADES_GERAL.VISUALIZAR?p_unidade=110

TURCJA: ANKARA - Hacettepe University, Ankara, Faculty of Letters, Department of Information Management, http://www.bby.hacettepe.edu.tr/english/erasmus.asp

WĘGRY: BUDAPESZT - Eötvös Loránd University, http://www.elte.hu/en/erasmus

 

Dodatkowe informacje - dotyczące Programu, zasady dofinansowania, konieczne do przedłożenia po ogłoszeniu wyników dokumenty z DMWS UJ http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci


Po ogłoszeniu wyników konieczny i przyznaniu stypendium jest:

a) wybór przedmiotów, które student zamierza zrealizować podczas pobytu na stypendium Erasmus+, a przez to ustalenie programu zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który Student będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją i przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną.

b) przedłożenie podania do Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ o przyznanie Indywidualnego Planu dStudiów (wzór ogólnego podania na stronie ISI UJ),
c) uzupełnienia dokumentów przygotowanych przez Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ (karty studenta występującego o indywidualny tok studiów oraz Zasad realizacji przedmiotu w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego toku studiów na kierunku zarządzanie informacją - ostatni dokument dotyczy zasad realizacji przedmiotów wyznaczonych przez Dyrektora ds. Studenckich ISI UJ, koniecznych do zaliczenia w celu zaliczenia roku studiów w instytucie macierzystym; dokument ten uzupełnia Prowadzący dany przedmiot). Studenta obowiązuje realizacja wszystkich przedmiotów zgodnie ze wskazanymi w Learning Agreement (LA) zawierającym wszystkie kursy realizowane w uczelni macierzystej, uczelni zagranicznej oraz wszelkimi zmianami do LA.