Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum podań

WSZYSTKIE PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ USOSWEB (lub w Sekretariacie ISI UJ - w okresie przejściowym - do 2021-04-02)


Składanie podań studenckich drogą elektroniczną - poprzez system USOSweb  -  (Instrukcja)

Wniosek rezygnacja ze studiów przed 1.X.

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie ostatniego roku studiów w zw. z COVID-19

Wniosek o wyrażenie zgody na warunkowy wpis w związku z COVID-19

Zachowanie terminu egzaminu w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym
Dokumenty: podanie, oryginał zwolnienia lekarskiego do wglądu, kopia zwolnienia (zostaje).
Termin: w ciągu 7 dni od daty egzaminu

Przejście na kolejny rok studiów z jednoczesnym obowiązkiem powtórzenia niezaliczonych przedmiotów (w przypadku uzyskania w danym roku akademickim przynajmniej 50 ECTS)
Dokumenty: podanie
Uwaga: przed złożeniem podania należy KONIECZNIE sprawdzić, czy w USOSie są wprowadzone wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny. W przypadku stwierdzenia braku należnego wpisu, proszę kontaktować się bezpośrednio z prowadzącym przedmiot. Brak wpisu będzie traktowany jako ostateczny brak zaliczenia w danym roku akademickim
Termin: do 30.09

Powtarzanie roku (w przypadku uzyskania w danym roku akademickim mniej niż 50 ECTS lub niespełnienia innych warunków zaliczenia roku)
Dokumenty: podanie
Uwaga: przed złożeniem podania należy KONIECZNIE sprawdzić, czy w USOSie są wprowadzone wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny. W przypadku stwierdzenia braku należnego wpisu, proszę kontaktować się bezpośrednio z prowadzącym przedmiot. Brak wpisu będzie traktowany jako ostateczny brak zaliczenia w danym roku akademickim
Termin: do 30.09

Ponowne powtarzanie (drugie) roku
Dokumenty: podanie
Uwaga: przed złożeniem podania należy KONIECZNIE sprawdzić, czy w USOSie są wprowadzone wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny. W przypadku stwierdzenia braku należnego wpisu, proszę kontaktować się bezpośrednio z prowadzącym przedmiot. Brak wpisu będzie traktowany jako ostateczny brak zaliczenia w danym roku akademickim
Termin: do 30.09

Ponowny wpis na studia (po skreśleniu z listy studentów)
Dokumenty: podanie

Zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne
Dokumenty: podanie, obowiązkowe załączniki
Uwaga: przed złożeniem podania należy zapoznać się z treścią Uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. (dostępna w dziale STUDIA i KURSY / OPŁATY)
Termin: do 20 września.

Zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla obcokrajowców
Dokumenty: podanie, obowiązkowe załączniki
Uwaga: przed złożeniem podania należy zapoznać się z treścią Uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. (dostępna w dziale STUDIA i KURSY / OPŁATY)
Termin: do 20.09

Prośba o wyrażenie zgody na złożenie w języku obcym pracy dyplomowej lub egzaminu z przedmiotu lub egzaminu dyplomowego

Dokumenty: podanie

Prośba o egzamin komisyjny

Dokumenty: podanie

Podanie o uznanie przedmiotu (do 5 lat)

Dokumenty: podanie

Podanie o uznanie przedmiotu (powyżej 5 lat)

Dokumenty: podanie

Zmiana promotora
Dokumenty: podanie

Formularz Indywidualny Plan Studiów

Karta Indywidualnego Planu Studiów

Formularz Zasady Realizacji Przedmiotów IPS (wypełnia koordynator przedmiotu)

Dokumenty: podanie, dodatkowe dokumenty poświadczające kartę studenta występującego o indywidualny plan studiów, w przypadku realizowania przedmiotów/modułów kształcenia w trybie eksternistycznym – metody realizacji, sposoby weryfikacji i oceny efektów kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne przedmioty/moduły w danym semestrze, dokumenty uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o przyznanie indywidualnego planu studiów.

Przeniesienie z innej Uczelni

Dokumenty: podanie

Podanie o urlop dziekański

Dokumenty: podanie

Podanie o urlop studencki

Dokumenty: podanie

Podanie o wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu w trakcie tego samego roku akademickiego

Dokumenty: podanie

Wniosek dla studentów z innych Wydziałów, którzy chcą realizować zajęcia w ISI

Dokumenty: podanie

Realizacja zajęć przewidzianych planem kolejnego roku (awansem)

Dokumenty: podanie

Wzory wniosków o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej oraz o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej

Dokumenty: podanie

Wznowienie studiów

Dokumenty: podanie