Zarządzanie informacją – nowoczesny kierunek studiów

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją, to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, podczas których wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją, a także osiągnięcia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin łączone są z kształceniem umiejętności praktycznych i rozwijaniem kompetencji niezbędnych do profesjonalnego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych.

Zarządzanie informacją w Instytucie ISI UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

 • zarządzanie informacją w organizacjach, a w tym projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych stosowanych w firmach czy instytucjach, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, tworzenie i zarządzanie kolekcjami i archiwami cyfrowymi, digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym - to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
 • usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji, a także w jednostkach realizujących publiczny dostęp do informacji: bibliotekach czy różnych ośrodkach informacji;
 • projektowanie i ocena produktów i systemów informacyjnych - to podstawy dla rozwoju własnej kariery jako specjalisty UX czy web designera;
 • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury.

Studia na kierunku zarządzanie informacją przygotowują nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego podejmowania badań naukowych, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. kompetencje miękkie, które ułatwią naszym absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych, w tym przede wszystkim:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach,
 • umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem,

Zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem informacją jako jedynym kierunkiem studiów, ale także tych, którzy są w trakcie studiów na innych kierunkach lub je ukończyli i chcieliby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć interesujące i przyszłościowe wykształcenie.

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

U nas można zdobyć dyplom najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce, rozpoznawalny na świecie, ułatwiający zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dyplom, który budzi szacunek.

Studia I stopnia (licencjackie) - dla osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia, opracowania, analizowania, oceniania i udostępniania informacji w firmach, instytucjach i społecznościach, jak również projektowaniem i oceną różnych rozwiązań, produktów i usług informacyjnych. Studenci poznają między innymi:

 • podstawy działalności infobrokerskiej i wywiadu rynkowego,
 • zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design,
 • zasady funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka,
 • profesjonalne źródła informacji,
 • znane na rynku narzędzia wykorzystywane do zarządzania informacją w działalności zawodowej,
 • sposoby skutecznego poszukiwania, opracowania i organizowania zasobów informacji oraz analizowania stopnia i sposobu ich wykorzystania,
 • podstawowe zasady wizualizacji i architektury informacji,
 • a także uczą się dostrzegać i interpretować różne zachowania informacyjne ludzi.

Studenci poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego dostępu do informacji (w tym bibliotek i archiwów) i zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie dawniej i współcześnie oraz uczą się podstaw teorii i metodologii badań naukowych.

 

Studia II stopnia (magisterskie) - dla wszystkich osób (bez względu na to, jakie studia licencjackie ukończyły) zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów informacyjnych w kluczowych kontekstach profesjonalnych:

 • usług informacyjnych (w tym infobrokeringu i wywiadu rynkowego),
 • zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej, kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi),
 • transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki.

Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi:

 • indywidualnego i grupowego zarządzania informacją,
 • informacyjnego wspomagania decyzji,
 • zarządzania informacją instytucjonalną,
 • zarządzania informacją w sektorze nauki,
 • a także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa.

Studenci poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

 

Nasi absolwenci mogą też kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich).

https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/doctor_programs/social_communication_and_media

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONY SERWISU REKRUTACYJNEGO UJ – http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

 

Data opublikowania: 16.11.2011
Osoba publikująca: Katarzyna Leśkiewicz

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją