Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty za usługi edukacyjne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty za usługi edukacyjne

Wysokość opłat za usługi edukacyjne (tj. za kształcenie na studiach niestacjonanych, powtarzanie zajęć, kształcenie cudzoziemców na studiach w j. polskim itp.) zależy od roku, w którym student rozpoczął studia. 

Zwolnienie z opłat i zmiana warunków płatności za studia

W przypadku chęci wnioskowania przez studenta ze zwolnienia z opłat lub zmiany warunków płatności za świadczone usługi edukacyjne - student musi złożyć w sekretariacie ISI wniosek. Wzory wniosków dostępne na podstronie: Centrum podań

Wymienione wnioski należy składać w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego.

Przepisy i uchwały:

  1. Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach  pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim;
  2. Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego będących obywatelami Ukrainy;

 

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł 


Podstawa prawna: Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2024 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 3 lutego 2022 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 12 zł
drugi stopień: 12 zł 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 18 lutego 2022 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 10 zł
drugi stopień: 10 zł

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 8 zł
drugi stopień: 9 zł 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2021 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł, 16 zł (cudzoziemcy)
drugi stopień: 9 zł, 16 zł (cudzoziemcy)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 6 zł, 16 zł (cudzoziemcy)
drugi stopień: 7 zł, 16 zł (cudzoziemcy)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)
drugi stopień: 9 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 6 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)
drugi stopień: 7 zł (obywatele polscy), 16 zł (cudzoziemcy)

Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2019 roku
Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
drugi stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 6 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
drugi stopień: 7 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
drugi stopień: 9 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 6 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)
drugi stopień: 7 zł (podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich), 16 zł (cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł (stacjonarne)
drugi stopień: 9 zł (stacjonarne)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 4,50 zł (stacjonarne)
drugi stopień: 5,50 zł (stacjonarne)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 9 zł (stacjonarne)
drugi stopień: 9 zł (stacjonarne)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 4,50 zł (stacjonarne)
drugi stopień: 5,50 zł (stacjonarne)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 lipca 2015 roku

Opłata za powtarzanie zajęć, tj. koszt jednej godziny:

Elektroniczne przetwarzanie informacji
pierwszy stopień: 4 zł 44 gr (stacjonarne)
drugi stopień: 5 zł 28 gr (stacjonarne)

Zarządzanie informacją
pierwszy stopień: 4 zł 30 gr (stacjonarne)
drugi stopień: 5 zł 50 gr (stacjonarne)

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 września 2014 roku

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS w poszczególnych jednostkach UJ. 

Elektroniczne przetwarzanie informacji
Wartość jednego punktu zaliczeniowego ECTS: 60 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wartość jednego punktu zaliczeniowego ECTS: 40 zł (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 lipca 2015 roku
Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 czerwca 2011 roku