Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy dyplomowe

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace i egzaminy dyplomowe

Studenci są zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Prace dyplomowe są archiwizowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu Archiwum Prac UJ (AP UJ).

 

W Instytucie Studiów Informacyjnych UJ promotorzy przekazują do Dyrektora ds. dydaktyki informacje dotyczące prowadzonych prac dyplomowych: 

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł pracy dyplomowej.

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. 

Pełna instrukcja (wraz ilustracjami) znajduje się na stronie: Instrukcja AP UJ - USOSownia - Uniwersytet Jagielloński.

Instrukcja wprowadzania pracy:

 1. zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem www.ap.uj.edu.pl (login i hasło jak do USOSweb),
 2. wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy,
 3. wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB (w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ),
 4. ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP UJ,
 5. praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA.

Szczegóły i pomoc pod adresem: usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”. Student ma możliwość podglądu w AP zatwierdzonych recenzji (klikając w zieloną ikonkę w zakładce RECENZJE).

Student minimum siedem dni przed planowanym terminem obrony powinien złożyć w sekretariacie ds. studenckich komplet wymaganych dokumentów. Aby złożyć dokumenty, należy umówić wizytę w sekretariacie ds. studenckich - więcej informacji na stronie: Kontakt - Instytut Studiów Informacyjnych (uj.edu.pl).

 1. wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych:
  - studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 powinni złożyć następujący wniosek;
  studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia w roku akad. 2019/2020 powinni złożyć następujący wniosek;
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom/suplement po uzyskaniu z Sekretariatu informacji o wysokości opłaty oraz numerze konta; dane do wpłaty (kwota, numer konta) będą też dostępne w USOSWeb, w zakładce PŁATNOŚCI;
 3. oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo;
 4. oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 5. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków uczestników Projektu ZintegrUJ – dotyczy studentów, którzy brali udział w Projekcie ZintegrUJ, np. realizowali kursy o kodzie zin-kst. Przed złożeniem oświadczenia należy uzyskać podpis pracownika biura ZintegrUJ na oświadczeniu o wypełnieniu obowiązków projektowych. W tym celu należy zarezerwować dostępny termin przez USR, gdy wyznaczono już termin obrony pracy dyplomowej. Po dokonaniu rezerwacji wizyty należy przyjść na umówiony termin z uzupełnionym oświadczeniem do obrony. Więcej informacji na stronie: Certyfikaty i oświadczenia - ZintegrUJ - Uniwersytet Jagielloński;
 6. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków uczestników Projektu Doskonały Uniwersytet – dotyczy studentów, którzy uczestniczyli w ww. projekcie. Kontakt z Biurem: bpdu@uj.edu.pl;
 7. informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – należy złożyć tylko w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA!

Studenci składają wymagane dokumenty do Sekretariatu, na podstawie których następuje naliczenie odpowiedniej opłaty za wydanie dyplomów i suplementów. Zachęcamy do dokonywania wpłat należności dopiero po naliczeniu opłaty przez pracownika Sekretariatu (naliczenie opłaty będzie widoczne w USOSweb w zakładce Płatności). 

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

 

UWAGA!

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MS Teams jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

 1. Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:
  - dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku (wzór wniosku w pkt III.1a) – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym (dyplom – angielskim/francuskim/hiszpańskim/ niemieckim/rosyjskim; suplement – w j. angielskim) – bezpłatnie;
  - na wniosek (wzór wniosku w pkt III.1a) – może otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym (angielskim/francuskim/hiszpańskim/ niemieckim/rosyjskim) i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim – za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym i/lub suplementu w j. angielskim student uiszcza opłatę w wysokości 20 zł.
 2. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, otrzymuje:
  - dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – za wydanie dyplomu i dwóch odpisów w j. polskim student uiszcza opłatę 60 zł;
  - na wniosek (wzór wniosku w pkt III.1b) – może otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim (bezpłatnie) lub w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – opłata 40 zł i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim – bezpłatnie.

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r.

Student przed obroną zobowiązany jest:
 1. sprawdzić, czy posiada wszystkie wpisy w systemie USOSWeb,
 2. uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec UJ,
 3. zamknąć wszystkie konta w Bibliotekach UJ i laboratoriach,
 4. zwrócić udostępniony sprzęt,
 5. absolwent studiów magisterskich zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu legitymację studencką 
  celem jej unieważnienia (na podstawie § 7 ust. 1 i 3 Zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej przez UJ).

Jak zamknąć konta w Bibliotekach UJ

Aby uzyskać wypis z Biblioteki WZiKS należy:

 1. udać się osobiście do Biblioteki WZiKS celem uzyskania wypisu, lub
 2. wysłać prośbę o wypis z Biblioteki WZiKS na adres e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl z adresu w domenie uj.edu.pl. W treści wiadomości należy podać numer legitymacji, który znajduje się na tylnej stronie dokumentu. Wypis uzyskają wyłącznie studenci, którzy nie posiadają zaległości książkowych i finansowych. Wypisy będą dokonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Stan konta bibliotecznego można również sprawdzić na indywidualnych kontach czytelników (katalogi.uj.edu.pl).
Login to numer legitymacji, hasło to numer PESEL.

Przypominamy, że migracja danych w systemie USOS odbywa się następnego dnia dlatego należy dokonać wypisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie (wzór upoważnienia) i wskazać osobę, która odbierze w jej/ jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami.

UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

W celu odebrania dyplomu należy umówić wizytę w sekretariacie ds. studenckich. Dane kontaktowe, w tym linki do umawiania wizyt, znajdują się na stronie: Kontakt - Instytut Studiów Informacyjnych (uj.edu.pl).

Instytut Studiów Informacyjnych prowadzi dwa kierunki o profilu ogólnoakademickim, pierwszego oraz drugiego stopnia – Elektroniczne Przetwarzanie Informacji oraz Zarządzanie Informacją, dla których przygotowano odpowiednie działania i procedury. więcej o

Najważniejsze zarządzenia i przepisy związane z egzaminami dyplomowymi oraz przygotowaniem prac dyplomowych:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron