Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty i granty

Projektu finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Humanistyki

"Biblioteka Jagiellońska - opracowanie dziejów od 1918 do 2003 r."

Kierownik projektu: dr Piotr Lechowski (Instytut ISI UJ)

Projekt realizują pracownicy Instytutu Studiów Informacyjnych oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Okres trwania projektu: 48 miesięcy. Efekt: monografia pt. Historia Biblioteki Jagiellońskiej T. 3: 1918-2003.

 

 

Projekt realizowany na zamówienie Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem audytu jest zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu zasobów i procesów informacji instytucjonalnej UJ oraz sformułowanie zaleceń dla projektowania i zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego Uniwersytetu oraz sprawnego nim zarządzania w przyszłości. Wykonawcy: pracownicy i doktoranci IINiB UJ. Kierownik: dr hab. Remigiusz Sapa. Termin realizacji: 01.10.2014-30.04.2015.

HaZarD: Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 2013-2014. (link: http://www.cbsw.uj.edu.pl/projekt-hazard)

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ jest partnerem w realizacji projektu badawczego finansowanego przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

"Biblioteka Jagiellońska – opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r."

 

Instytucje uczestniczące w projekcie: Biblioteka Jagiellońska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Instytut Historii UJ, Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Kierownik projektu: dr Piotr Lechowski (Instytut INIB UJ)

Czas trwania: 60 miesięcy (2011-2016)

 

      Projekt badawczy "Biblioteka Jagiellońska – opracowanie dziejów od 1775 do 1918 r." jest bezpośrednią kontynuacją prac nad pierwszym okresem w historii biblioteki, od 1364 r. do 1775 r. Prace te zaowocowały wydaniem publikacji autorstwa J. Zatheya, A. Lewickiej-Kamińskiej i L. Hajdukiewicza, Historia Biblioteki Jagiellońskiej Tom I 1364-1775 (Kraków : UJ 1966, 511 s.). Planowane prace badawcze, zmierzające do opracowania kolejnych okresów w dziejach BJ, nie zostały zrealizowane. Do dnia dzisiejszego, pomimo roli jaką odegrała w nauce i kulturze polskiej na przestrzeni ponad sześciu wieków swojego istnienia, Biblioteka Jagiellońska nie doczekała się pełnej monografii swych dziejów.            

         Prace nad dziejami Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918 są długofalowym przedsięwzięciem naukowym, o fundamentalnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa i  kultury narodowej. Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej to bowiem nie tylko dzieje tej instytucji, ale także nierozerwalnie z nią złączonego Uniwersytetu Jagiellońskiego i miasta Krakowa. Należy oczekiwać, że opracowanie historii BJ przyczyni się w znaczący sposób do poszerzenia wiedzy na temat nauki i kultury polskiej oraz bibliotekarstwa.              

Projekt zakłada przeprowadzenie badań, których przedmiotem są dzieje, organizacja, działalność oraz rola Biblioteki Jagiellońskiej w kulturze, nauce i oświacie polskiej
i europejskiej w latach 1775-1918. Zmiana pełnionej przez BJ funkcji, jaka w tamtym czasie nastąpiła – przejście od wypełniania zadań biblioteki uniwersyteckiej do roli skarbnicy dziedzictwa narodowego, osadzone na tle burzliwych dziejów Galicji, godna jest dogłębnego zbadania i opisania.

              Podstawę źródłową badań stanowią, w większości niezbadane, obszerne i zróżnicowane co do formy i treści, polskie i obcojęzyczne (głównie w języku niemieckim), źródła urzędowe, rękopiśmienne i drukowane, aktowe i opisowe, wytworzone zarówno przez samą BJ, jak i organa i instytucje nadrzędne wobec niej lub z nią współpracujące. Są to m.in. dokumenty i pisma urzędowe, sprawozdania, korespondencja, druki ulotne, akta i spuścizny osobowe (zwłaszcza dyrektorów, pracowników i osób związanych z UJ) oraz wspomnienia, pamiętniki, inne dokumenty osobiste. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie systematycznych kwerend źródłowych w archiwach przechowujących zasadnicze zespoły źródeł do dziejów BJ: w Archiwum UJ, Oddziale Rękopisów BJ, Archiwum Państwowym w Krakowie, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (materiały związane z Karolem Estreicherem), Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, a także w archiwach zagranicznych, m.in. Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (m.in. Zespół Namiestnictwa Galicyjskiego) oraz w Österreichisches Staatsarchiv Wien.

                    Projekt ma charakter wieloletni i zespołowy. Zakłada współpracę specjalistów reprezentujących różne instytucje i dyscypliny naukowe. Trzon zespołu stanowią pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej  oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. W skład zespołu, jako konsultanci naukowi, wchodzą też dyrektorzy Biblioteki Jagiellońskiej – obecny, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk oraz jego poprzednik na tym stanowisku – prof. dr hab. Krzysztof Zamorski.

                    Wymiernym rezultatem prowadzonych badań będzie obszerna publikacja, stanowiąca monografię dziejów Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1918. Ważniejsze materiały źródłowe zostaną opublikowane w specjalnie dedykowanej na ten cel czytelni Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

          


 

 

Celem projektu jest utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Projekt realizowany jest w ramach programu strategicznego Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej. Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oficjalna strona programu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa jest partnerem międzynarodowego projektu EMPATIC (Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies).

Celem projektu EMPATIC jest wywarcie wpływu na proces wdrażania nowych paradygmatów nauczania i strategicznego myślenia o reformie programów kształcenia poprzez zebranie i ocenę rezultatów dotychczas przeprowadzonych projektów związanych z rozwijaniem kompetencji informacyjnych realizowanych w sektorach oświaty, szkolnictwa wyższego, kształcenia dorosłych oraz kształcenia zawodowego. Projekt zakłada wykorzystanie uzyskanych rezultatów do wywarcia wpływu na zmianę sposobu postrzegania problematyki kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych wśród decydentów w Europie.

Kompetencje informacyjne są jednymi z kluczowych kompetencji i stanowią podstawę wielu, jeśli nie większości, najważniejszych celów i strategii Unii Europejskiej, w tym inicjatyw  i2010  oraz Edukacja i Szkolenie 2010. Dlatego ważne jest, że postęp w tej dziedzinie następuje we wszystkich państwach członkowskich, i że doświadczenia te mogą być gromadzone i wywierać wpływ na działania w całej Europie.

Jednak potencjał kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych pozostaje w dużej mierze niezrealizowany w głównym nurcie systemów kształcenia w Europie.

  • integracja programów nauczania na wszystkich poziomach i w różnych sektorach systemu edukacji jest stosunkowo słaba;
  • występują znaczące bariery hamujące włączenie zagadnień Information Literacy do programów kształcenia, w tym problemy z trafnością i adekwatnością treści sylabusów;
  • nie ma powszechnej świadomości istnienia związku kompetencji informacyjnych z pokrewnymi zagadnieniami, takimi jak umiejętności informatyczne (Digital Literacy), korzystanie z mediów cyfrowych (Media Literacy) itp.;
  • decydenci nieprawidłowo postrzegają kształcenie w zakresie Information Literacy;
  • nauczyciele często nie są przygotowani do rozwijania kompetencji informacyjnych swoich uczniów;
  • umiejętności korzystania z informacji są interpretowane i wdrażane w całej Europie niesystematycznie, na różne sposoby i w oparciu o odmienne założenia i koncepcje edukacjiProjekt EPMATIC przyniesie nowe rozwiązania poprzez:

  • przyjęcie politycznego podejścia do rozwiązania problemu. Skupienie się na politykach jako kluczowych podmiotach, które mogą doprowadzić do zmian i przekonanie ich, że kompetencje informacyjne są istotnym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
  • skuteczne wykorzystanie wyników poprzednich badań związanych z problematyką kompetencji informacyjnych
  • wykorzystanie i udostępnienie doświadczeń z innych dziedzin dla wspierania działań praktyków działających na polu kształtowania kompetencji informacyjnych

Misją programu jest utorowanie drogi dla dalszych badań oraz inicjatyw zmierzających do włączenia kształcenia w zakresie kompetencji informacyjnych do programów nauczania na wszystkich poziomach kształcenia oraz ich integracji w ramach reformy programowej.

Międzynarodowy projekt EMPATIC prowadzony jest w ramach europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie" – Lifelong Learning Programme.  W konsorcjum uczestniczy pięć organizacji z Grecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. Okres realizacji projektu stanowią 24 miesiące, od stycznia 2010 do grudnia 2011.

W latach 2005 - 2009 studenci ostatnich lat studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ mieli możliwość uczestniczyć w międzynarodowym projekcie naukowo-dydaktycznym Promocja i dokumentacja dziedzictwa polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Projekt, kierowany przez mgr Małgorzatę Stanulę, zrodził się dzięki współpracy nawiązanej przez prof. UJ, dr hab. Marię Kocójową, ówczesnego dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, z dwoma polskimi instytucjami działającymi w Londynie: Biblioteką Polską Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i Studium Polski Podziemnej.

Zadania podejmowane w ramach projektu miały na celu opracowanie i upowszechnienie informacji naukowej (w kraju i za granicą) o dokumentach emigracyjnych, posiadających unikatową wartość narodową i historyczną, gromadzonych w polskich instytucjach naukowo-kulturalnych w Wielkiej Brytanii. Przedmiot badań i opracowań stanowi aktualnie zbiór dokumentów życia społecznego, liczący kilkanaście tysięcy jednostek w Bibliotece Polskiej POSK oraz ponad ośmiotysięczny księgozbiór w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Sukcesywnie, dzięki opracowywaniu dokumentów życia społecznego, powstaje bogaty materiał i źródła do badań nad historią oraz życiem społeczno-kulturalnym i naukowym Polaków na emigracji od czasów drugiej wojny światowej.

EURIDICE: European Recommended Materials for Distance Learning Courses for Educators, 2005-2007.

COINE: Cultural Objects in Networked Environments, 2002-2004.