Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Środowisko informacyjne tłumacza

Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”
wraz z Katedrą Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

serdecznie zapraszają na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ
„ŚRODOWISKO INFORMACYJNE TŁUMACZA”

8-9 marca 2024 roku
online, MS Teams


Spotkajmy się, aby oddać należne miejsce żmudnej, niewidocznej i rzadko opisywanej pracy tłumaczy ustnych i pisemnych, która polega na pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby przekładu.
Zapraszamy Państwa do wspólnego wejrzenia w tajniki warsztatu informacyjnego tłumacza, który aby przełożyć, musi najpierw zrozumieć, a w tym celu zgromadzić i przyswoić niezbędne informacje.
Podzielmy się pochodzącą z własnej praktyki wiedzą o tym, jak i gdzie szukać, by nie zbłądzić.
Posłuchajmy, jak badacze opisują działania tłumaczy w języku nauki.
Wspólnie, w gronie profesjonalistów przekładu i nauki, zastanówmy się, co dla naszych zawodów oznacza rozwój sztucznej inteligencji i inne zmiany technologiczne.   
Doceńmy swoje umiejętności i zaczerpnijmy z umiejętności cudzych.

Na konferencję zapraszamy wszystkich uczestników procesów komunikacji zapośredniczonej przez przekład: tłumaczy wszystkich specjalności, naukowców wszelkich dyscyplin, przyszłych adeptów zawodów informacyjnych i profesji związanych z tłumaczeniem, studentów i doktorantów, a także odbiorców przekładu: agencje tłumaczeniowe, wydawnictwa, dziennikarzy, czytelników oraz wszystkich zainteresowanych.
Konferencja odbywa się zdalnie na platformie MS Teams w piątek i sobotę 8-9 marca 2024 roku.
Obrady prowadzone są głównie w języku polskim (zob. PROGRAM_PL_aktualny.docx).

Grono prelegentów obejmuje:
1)    czynnych tłumaczy ustnych i pisemnych, mających w swojej kombinacji roboczej język polski,
2)    badaczy z zakresu przekładoznawstwa, będących jednocześnie czynnymi tłumaczami,
3)    naukowców reprezentujących naukę o informacji (informatologię).

W toku obrad przeplatają się dwie formy wystąpień:
1)    prelegenci będący tłumaczami prowadzą 60- lub 90-minutowe sesje warsztatowe, podczas których szczegółowo omawiają własny warsztat informacyjny i praktyki informacyjne zmobilizowane na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia przekładowego, zgodnie z metodyką studium przypadku; po sesji następuje dyskusja z udziałem publiczności;
2)    uczeni informatolodzy i przekładoznawcy przedstawiają referaty 20-minutowe, w których wskazują wspólne obszary badawcze przekładoznawstwa i nauki o informacji, z uwzględnieniem alfabetyzmu informacyjnego (information literacy) i roli nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji) w pracy tłumacza.

Konferencję inauguruje wykład, który wygłosi prof. dr hab. Mariusz Flasiński, wybitny specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji z Katedry Systemów Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematy konferencji:
-   warsztat informacyjny tłumacza literackiego,
-   warsztat informacyjny tłumacza ustnego, w tym w instytucjach międzynarodowych lub w dyplomacji,
-   warsztat informacyjny pisemnych tłumaczy specjalistycznych,
-   kompetencje informacyjno-komunikacyjne tłumaczy (information literacy),
-   wspólne pola i metody badań przekładoznawstwa i informatologii,
-   nowe technologie w pracy tłumacza, w tym sztuczna inteligencja,
-   specyficzne zachowania informacyjne tłumaczy (np. eksplicytacja).


Cele konferencji:
-  Umożliwienie uczestnikom konferencji bezpośredniego poboru wiedzy na temat strategii i technik wyszukiwania informacji przez zawodowych tłumaczy, a następnie wykorzystania jej we własnej pracy naukowej lub przekładowej (aspekt aplikacyjny).
-   Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu sztucznej inteligencji na zachowania informacyjne tłumaczy.
-   Uzyskanie unikatowego wglądu badawczego w praktyki informacyjne czynnych tłumaczy ustnych i pisemnych, mających w kombinacji roboczej język polski.
-   Wytyczenie wspólnych obszarów badawczo-wdrożeniowych przekładoznawstwa i nauki o informacji (informatologii).

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1cuJAikli

 

Udział w konferencji wymaga rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego online.
Można rejestrować się do 6 marca 2024 r.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/CYeXcurBPY

Opłaty – za całe dwa dni konferencji:
1)    członkowie PT TEPIS: 75,00 PLN
2)    pracownicy, studenci i doktoranci UJ: BEZPŁATNIE
3)    pozostałe zgłoszenia: 150,00 PLN

Informacje dotyczące sposobu uiszczania opłaty konferencyjnej znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

 

Udział w konferencji wymaga rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego online.
Można rejestrować się do 6 marca 2024 r.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/CYeXcurBPY

 

Program konferencji znajduje się tu: PROGRAM_PL_aktualny.docx
Datę ostatniej aktualizacji umieszczono w nagłówku.

Abstrakty i biogramy

 

Praktyczne informacje

Konferencja odbywa się ZDALNIE na platformie MS Teams udostępnianej przez Uniwersytet Jagielloński.
Wszystkie informacje praktyczne dotyczące połączenia zdalnego znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

 

dr hab., prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych UJ
dr Marta Czyżewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS
dr hab., prof. UJ Maria Piotrowska, Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Paloma Korycińska, Instytut Studiów Informacyjnych UJ

 

Z ramienia współorganizatorów:
dr hab., prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych UJ
dr Marta Czyżewska, prezes PT TEPIS
dr Paloma Korycińska, Instytut Studiów Informacyjnych UJ

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Palomy Korycińskiej: paloma.korycinska@uj.edu.pl, dla osób z UJ najszybszy kontakt przez MS Teams

 

 

Partner
Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik: dr hab., prof. UJ Maria Piotrowska

 

The Institute of Information Studies of the Jagiellonian University
and the Polish Society of Sworn and Specialized Translators "TEPIS"
in partnership with the Chair for Translation Studies of the Jagiellonian University

are cordially inviting you to

THE INTERNATIONAL CONFERENCE
"INFORMATION PRACTICES OF INTERPRETERS
AND TRANSLATORS"

March 8-9, 2024
online, MS Teams

Let's meet to honor the tedious, invisible and rarely described work of interpreters and translators who, before delivering their final output to the client, ought to search for, retrieve, filter, assess, compile and interiorize information relevant to the purposes of translation/interpretation.
We invite you to discover the arcana of information practices deployed by translators & interpreters who, in order to translate/interpret, need first to understand the original content and, consequently, find information necessary for this understanding.
Let's share our respective know-how about efficient ways of retrieving exact resource and manage our professional information collections.
Let's listen to how scholars describe the activities of translators & interpreters in the language of science.
Together, in the circle of translators, interpreters and scholars, let's consider what the development of artificial intelligence and other technological mutations mean for our professions.
Let's appreciate our own skills and learn from the competences of others.

The conference is open to all the actors of communication processes mediated by translation & interpretation: translators & interpreters of all specialties, scholars representing all disciplines, students and doctoral students, as well as recipients of translation/interpretation services: translation/interpretation agencies, publishing houses, journalists, readers and all interested parties.

The conference takes place remotely on the MS Teams platform on Friday and Saturday, March 8-9, 2024.
The proceedings are held mainly in Polish (see the  PROGRAM_EN_updated.docx)
Keynote speeches are delivered by:
1)    active interpreters and translators working with Polish,
2)    researchers in translation studies, who combine their academic career with working as active translators/interpreters,
3)    scholars representing information science (informatology).

Two forms of speeches are proposed to the attendance:
1)    40-, 60- or 90-minute case-study workshop sessions led by professional translations or interpreters, during which they present in detail their own information practices mobilized for the needs of a specific TR or INT project; each session is followed by a discussion with the audience;
2)    20-minutes concise speeches given by scholars in information science and translation studies, aimed at mapping common research areas of both disciplines, with an emphasis on information literacy and the role of new technologies (including artificial intelligence) in the activity of translators & interpreters.

The conference opens with a special guest speech by an eminent expert in artificial intelligence, Professor Mariusz Flasiński, Chair of the Information Technology Systems Department of the Jagiellonian University.

Conference topics:
- information practices of literary translators,
- information practices of interpreters, including professionals working in international institutions or diplomacy,
- information practices of specialist translators,
- information literacy of translators and interpreters,
- common fields and research methods of translation studies and information science,
- new technologies in translators’ & interpreters’ work, including artificial intelligence,
- specific information behaviours of translators & interpreters (e.g. explicitation).

Conference goals:
- Enabling conference participants to directly acquire knowledge about real and efficient information practices applied by active translators and interpreters (information retrieval, selection, merging, processing, etc.), and then use it in their own scholarly or translation/interpretation work.
- Recapitulating the current state of the art on the impact of artificial intelligence on the information behaviour of translators & interpreters.
- Obtaining a unique research insight into information behaviours of active interpreters and translators working in Polish.
- Determining common research and implementation areas of translation studies and information science (informatology).

 

 

The participation requires previous registration via an online form.
You may register until 6th March, 2024.
Application form: https://forms.office.com/e/ThbSN1DD8q

Fees – for two days of the conference:
1)    PT TEPIS members: PLN 75.00 (c.a. 18 EUR)
2)    faculty members and students of the Jagiellonian University: FREE OF CHARGE
3)    other participants: PLN 150.00 (c.a. 36 EUR)

Details concerning payment modalities are to be found in the application form.

 

The participation requires previous registration via an online form.

You may register until 6th March, 2024.

Application form: https://forms.office.com/e/ThbSN1DD8q

 

 

Conference program is available here:  PROGRAM_EN_updated.docx

The last update is indicated in the page header.

Conference is held ONLINE via MS Teams platform provided by the Jagiellonian University.
Practical details regarding the connection with the Teams meeting are to be found in the application form.

 

Magdalena Wójcik, Institute of Information Sciences, Jagiellonian University
Marta Czyżewska, President of the Polish Society of Sworn and Specialized Translators "TEPIS"
Maria Piotrowska, Chair for Translation Studies, Jagiellonian University
Paloma Korycińska, Institute of Information Sciences, Jagiellonian University

On behalf of the co-organizers:
Magdalena Wójcik, Institute of Information Sciences, Jagiellonian University
Marta Czyżewska, President of the Polish Society of Sworn and Specialized Translators "TEPIS"
Paloma Korycińska, Institute of Information Sciences, Jagiellonian University

 

Please, send all queries to Paloma Korycińska: paloma.korycinska@uj.edu.pl

 

 

 

Partner:
The Chair for Translation Studies, Jagiellonian University
Chair: Professor Maria Piotrowska