Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja jubileuszowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia studiów bibliologiczno-informatologicznych w Instytucie Studiów Informacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.06.2024 roku.  
Na przestrzeni półwiecza Instytut stał się ważnym ośrodkiem badań bibliotekoznawczych, bibliologicznych i informatologicznych. Chcemy uczcić tę okoliczność wspólnie z naszymi Przyjaciółmi reprezentującymi ośrodki prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 
Tematem przewodnim konferencji jest „50 lat Instytutu Studiów Informacyjnych UJ. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Szeroki profil konferencji obejmujący zagadnienia bibliologii, bibliotekoznawstwa, informatologii, a także medioznawstwa, komunikologii i pokrewnych pól badań ma odzwierciedlać zarówno obszar zainteresowań badawczych Zespołu ISI UJ, jak i rozwój samej dyscypliny.

I: Bibliologia
•    ruch wydawniczy i księgarski i jego rozwój,
•    drukarstwo i jego historia,
•    księgozbiory historyczne i ich badanie,
•    biblioteki i ich historia,
•    budowa książki i jej przemiany w dziejach,
•    historia prasy,
•    źródła do badań bibliologicznych i ich wykorzystanie w badaniach,
•    teoria i metodologia w badaniach bibliologicznych,
•    badania interdyscyplinarne w bibliologii i bibliotekoznawstwie.

II: Bibliotekoznawstwo
•    współczesne bibliotekoznawstwo – nurty i kierunki rozwoju,
•    bibliotekoznawstwo wśród innych nauk,
•    historia bibliotek,
•    biblioteki w cyfrowym świecie,
•    biblioteki w społeczeństwie,
•    przyszłość bibliotekarstwa,
•    zarządzanie bibliotekami,
•    prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek,
•    biblioteki w sytuacjach kryzysowych: wojny, pandemie i katastrofy naturalne,
•    gromadzenie i selekcja zbiorów w bibliotekach,
•    opracowanie zbiorów bibliotecznych i języki informacyjno-wyszukiwawcze,
•    konserwacja i magazynowanie zbiorów bibliotecznych,
•    zachowanie funkcjonalności i długotrwałe przechowywanie bibliotecznych zbiorów cyfrowych,
•    udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
•    organizacja dostępu do cyfrowych zasobów nauki, kultury i sztuki,
•    usługi informacyjne i edukacyjne bibliotek,
•    digitalizacja w bibliotekach,
•    działalność wydawnicza bibliotek,
•    biblioteka jako organizator wydarzeń kulturalnych,
•    bibliotekarz – historia, współczesność i przyszłość zawodu,
•    działalność bibliotekarskich organizacji zawodowych,
•    użytkownik biblioteki,
•    relacje między biblioteką a jej użytkownikiem,
•    architektura biblioteczna,
•    informatyczne narzędzia i systemy biblioteczne,
•    sztuczna inteligencja w bibliotekach,
•    technologie służące bezpieczeństwu zbiorów,
•    biblioteki akademickie w świecie cyfrowej nauki,
•    zarządzanie dorobkiem uczelni w bibliotekach akademickich,
•    zarządzanie danymi badawczymi w bibliotekach akademickich,
•    biblioteczne wsparcie dla procesów ewaluacji badaczy i jednostek naukowych,
•    biblioteczne wsparcie dla promocji naukowców i dorobku naukowego.

III: Zarządzanie informacją

•    procesy informacyjne zachodzące w zglobalizowanym świecie,
•    bariery informacyjne, zagrożenia informacyjne,
•    kreowanie i użytkowanie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
•    usługi nowej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz udostępniania dużych zbiorów danych naukowych,
•    zarządzanie informacją w inteligentnych organizacjach,
•    zarządzanie informacją – wymiar interdyscyplinarny (Artificial Intelligence; Data Science; Big Data; Data Mining etc.),
•    zarządzanie informacją w ramach infrastruktur informatycznych, informacyjnych i telekomunikacyjnych,
•    zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy,
•    społeczny wymiar zarządzania informacją i wiedzą,
•    zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
•    biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy naukowej, bazy publikacji.


IV: Kompetencje i zachowania informacyjne

•    interdyscyplinarność zachowań informacyjnych, zachowania informacyjne jako subdyscyplina informatologii,
•    inkluzyjność zachowań informacyjnych, analiza trendów a kompatybilność badań nad zachowaniami informacyjnymi, nowe metody badań nad zachowaniami informacyjnymi,
•    kognitywno-afektywny wymiar teoretycznych i empirycznych badań nad zachowaniami informacyjnymi,
•    akademicka wspólnota interdyscyplinarna jako generator nowych aktywności i praktyk informacyjnych, CoLiLaby akademickie, transfer badań nad zachowaniami informacyjnymi do praktyki, wpływ na polityki i ich rola dla społecznego zaangażowania,
•    postprawda i nowe formy komunikacji i informacji a zachowania i kultura informacyjna,
•    przyszłość badań nad kulturą informacyjną i zachowaniami informacyjnymi,
•     przestrzenie dysfunkcyjnych zachowań informacyjnych,
•     rola kompetencji informacyjnych, edukacja w zakresie kompetencji informacyjnych,
•    nowe zjawiska informacyjne, izolacja informacyjna, bańki informacyjne,
•    adaptacyjna rola zachowań informacyjnych, zachowania i kompetencje informacyjne w nowych środowiskach informacyjnych mediów społecznościowych, zachowania i praktyki informacyjne w organizacji, CIB – zachowania informacyjne oparte na współpracy, kultury epistemiczne,
•    normatywne zachowania informacyjne,
•    zachowania informacyjne w sytuacjach kryzysowych,
•    zachowania informacyjne różnych grup użytkowników, np. w pokoleniu Zalpha, organizacjach i różnych typach kultur informacyjnych,
•    horyzonty i kultury informacyjne – nowe perspektywy badania i kształtowania kultury informacyjnej, kompetencje progowe, metakompetencje, nowe metody badań nad kulturą informacyjną,
•    ucieleśniony i epistemiczny wymiar (embodied cognition) kultury i zachowań informacyjnych – rola doświadczania informacji, ucieleśnione poznanie, poznawczy wymiar zachowań informacyjnych, zachowania informacyjne w nowych przestrzeniach wirtualnych, metawersum, AI.

 

 

Zgłoszenia abstraktów wystąpień konferencyjnych – na prośbę uczestników wydłużono do 21.04.2024
Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia – do 10.05.2024 r.
Wnoszenie opłaty konferencyjnej – do 21.05.2024 r.
Nadsyłanie pełnych tekstów do publikacji w pracy zbiorowej – do 30.06.2024 r.
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł dla uczestników czynnych i biernych.
Dane umożliwiające dokonanie wpłaty zostaną udostępnione po zamknięciu rejestracji.

Zgłoszenia abstraktów odbywają się poprzez wypełnienie formularza.
Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/bBzFRfDxB8

Instrukcja dla Autorów
[dla artykułów w publikacji zbiorowej]

STRUKTURA ARTYKUŁU
1) Imię i nazwisko Autora/ki
2) Afiliacja Autora/ki (instytut, wydział, uniwersytet)
3) Tytuł w językach polskim i angielskim
4) Słowa kluczowe (uszeregować alfabetycznie, oddzielić przecinkami), w językach polskim i angielskim
5) Abstrakt/streszczenie, w językach polskim i angielskim (ok. 1000 znaków ze spacjami)
W abstrakcie powinny się znaleźć następujące kategorie:
•    Cel/Teza [Purpose/Thesis] (obowiązkowo)
•    Koncepcja/Metodyka badań [Approach/Methods] (obowiązkowo)
•    Wyniki i wnioski [Results and Conclusions] (obowiązkowo)
•    Ograniczenia badań [Research Limitations] (obowiązkowo)
•    Zastosowania praktyczne [Practical Implications] (opcjonalnie):
•    Oryginalność/Wartość poznawcza [Originality/Value] (obowiązkowo)
6) Tekst właściwy, podzielony na zatytułowane części
7) Bibliografia

REDAKCJA ARTYKUŁU
1) Akapity – wcięcie 1 cm
2) Cytaty prostą czcionką, w cudzysłowach.
3) Czcionka
Tekst czcionką Times New Roman 12 pkt, śródtytuły 14 pkt, tytuły artykułów 20 pkt, podpisy pod tabelami i rysunkami – czcionka 10 pkt, ewentualne przypisy dygresyjne (dolne) 10 pkt.
4) Interlinia – półtora wiersza
5) Rysunki, tabele, wykresy i inne ilustracje zamieszczone w tekście należy numerować w sposób ciągły przez cały tekst, osobno w obrębie poszczególnych typów materiałów (osobna numeracja dla wykresów, osobna dla tabel itd.).
Każdą ilustrację powinien poprzedzać tytuł. Natomiast pod ilustracją należy podać źródło: pełny opis bibliograficzny w przypadku przejęcia z innej publikacji albo tekst „Opracowanie własne” lub „Opracowanie własne na podstawie + opis bibliograficzny” w przypadku, gdy ilustracja jest dziełem Autora.
6) Tytuły artykułów, czasopism, książek, zasobów WWW występujące w tekście należy pisać kursywą bez cudzysłowu.
7) Nazwy konferencji podajemy w cudzysłowie, chyba, że są to skrótowce takie jak COLIS czy ECIL.
8) Wyrazy obcojęzyczne należy pisać kursywą.
9) Wyróżnienia w tekście zaznaczamy pogrubieniem.

PRZYPISY
Przypisy umieszczamy bezpośrednio w tekście w nawiasach okrągłych.
Zasadniczo przypis powinien składać się z nazwiska autora lub redaktora (w przypadku przywołania całej pracy zbiorowej), roku wydania oraz, jeśli odwołujemy się do konkretnych stron, numerów stron. Zachowujemy język oryginału. Przykłady: (Kowalski, 2021), (Kowalski, 2021, 10-11), (Kowalski red., 2021), (Smith ed., 2021).
Gdy publikacja ma dwóch autorów/redaktorów, należy podać obydwa nazwiska połączone znakiem ampersand, np. (Kowalski & Nowak, 2021, 101-102), (Smith & Walker, eds., 2021). Gdy publikacja ma trzech i więcej autorów/redaktorów, należy podać nazwisko pierwszego autora/redaktora, skrót et al. i rok wydania, np. (Kowalski et al., 2021). Jeśli w publikacji nie wskazano nazwiska autora lub redaktora, należy podać dwa pierwsze wyrazy tytułu i rok wydania, np. (Information management, 2021).
Jeżeli kilku autorów uwzględnionych w bibliografii nosi to samo nazwisko, w przypisie dodajemy pierwszą literę imienia. Przykład: (Kowalski A., 2021, 16).
Jeżeli w tekście powołujemy się na kilka prac tego samego autora wydanych w tym samym roku, dodajemy przy roku dodatkowe oznaczenie a, b, c (także w opisach w bibliografii). Przykład: (Kowalski, 2021a, 18-19).
Jeżeli przypis odsyła jednocześnie do kilku publikacji, informacje rozdzielamy średnikiem i podajemy je w kolejności alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora/redaktora każdej z publikacji. Przykład: (Kowalski red., 2021, 9; Nowak, 2011, 42-43).
W przypadku przypisów do dokumentów elektronicznych należy kierować się tymi samymi zasadami (NIE należy wprowadzać żadnych dopisków w rodzaju „dok. elektr.”, „online” itp.).
Gdy brak któregoś z elementów opisu (np. roku publikacji, stron – częste w przypadku dokumentów elektronicznych) w przypisie należy pominąć brakujący element. Przykład: (Kowalski, 11).
Należy unikać przypisów dygresyjnych, które nie mają charakteru bibliograficznego. Wyjątkowo sporządzone przypisy dygresyjne należy umieszczać u dołu strony.

BIBLIOGRAFIA I OPISY BIBLIOGRAFICZNE
Bibliografia znajduje się na końcu tekstu, pod nagłówkiem Bibliografia (NIE – Literatura, Piśmiennictwo etc.). Powinna zostać uszeregowana alfabetycznie wg nazwisk (pierwszych) autorów, w przypadku pracy zbiorowej uwzględniamy redaktora (z dopiskiem red. lub ed.), gdy i jego nie ma – bierzemy pod uwagę tytuł. Pozycje numerujemy z kropką. Bez podziału publikacji na drukowane i online, artykuły i książki albo bibliografię i netografię; wszystko jest w jednym ciągu.
W opisach artykułów/rozdziałów w pracach zbiorowych stosujemy „W” dla publikacji w języku polskim lub „In” dla publikacji w językach obcych.
Opisy prac tego samego autora/redaktora powinny być uporządkowane chronologicznie od najstarszych do najnowszych, w każdym z nich należy powtórzyć nazwisko i inicjały imion autora/redaktora. Prace tego samego autora/redaktora opublikowane w tym samym roku szeregujemy w kolejności alfabetycznej tytułów i oznaczamy wedle zasady:
1.    Kowalski, Jan (2021a) ....
2.    Kowalski, Jan (2021b) ….
Zachowujemy oryginalną w danym języku formę zapisu numerów i stron, np. vol., pp.
Wymieniamy do trzech autorów, gdy jest ich więcej, stosujemy et al. W opisie publikacji elektronicznych podajemy adres URL/doi oraz datę odczytu.


PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
•    Materska, Katarzyna (2011). Audyt informacji – metodologiczne problemy. E-mentor, nr 42 (5). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/888 (odczyt: 19.09.2021).
•    Talja, Sanna; Tuominen, Kimmo; Savolainen, Reijo (2005). “Isms” in information science: constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation, vol. 61, no. 1, pp. 79-101.
ARTYKUŁ/ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ
•    Hjørland, Birger (2013). Information science and its core concepts: levels of disagreement. In: Fidelia lbekwe-SanJuan, Tom Dousa eds. Fundamental Notions of Information, Communication and Knowledge. Dordrecht: Springer, pp. 205-235.
•    Sosińska-Kalata, Barbara (2015). Ewolucja koncepcji informatologii (nauki o informacji). W: Elżbieta Gondek red. Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii: studia i szkice. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 115-137.
KSIĄŻKA/MONOGRAFIA
•    Liedel, Krzysztof; Piasecka, Paulina; Aleksandrowicz, Tomasz (2012). Analiza informacji: teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
•    Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP.
•    Wilson, Thomas D. (2020). Exploring information behaviour: an introduction. Sheffield: T.D. Wilson. http://informationr.net/ir/ExploringIB.pdf (retrieved: 19.09.2021).
PRACA ZBIOROWA
•    Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker: polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
•    Jemielniak, Dariusz red. (2012). Badania jakościowe. T.1. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
ARTYKUŁ W GAZECIE
•    Nowak, Jan (2000). O lepsze jutro. Dziennik Polski, nr 56, 12.06.2001, s. 4-5.
MATERIAŁY ZE STRONY INTERNETOWEJ INSTYTUCJI
•    Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021). Podstawowe informacje. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-informacje (odczyt: 2021-09-19).

 

Program konferencji.

Miejsce obrad
Konferencja jubileuszowa odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.

Dojazd
Na miejsce obrad (przystanek Norymberska) można dojechać:
a)    komunikacją miejską:
- tramwaje: 11, 17, 18 i 52;
- autobusy: 578.
Dokładny rozkład dla tramwajów i autobusów jest dostępny na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie: https://rozklady.mpk.krakow.pl
Trasę i czas przejazdu można także sprawdzić na stronie https://jakdojade.pl/krakow
b)    taksówką:
- iCar Taxi – tel. 12 653 55 55;
- MegaTaxi – tel. 12 19 625;
- iTaxi – tel. 737 737 737.

Nocleg

Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu, w związku z czym każdy uczestnik rezerwuje go we własnym zakresie. Zachęcamy do skorzystania z oferty hoteli:

a) zlokalizowanych w pobliżu miejsca obrad:

-    Campanile Krakow South - https://krakow-south.campanile.com/, tel. 576 805 801;

-    Hotel Sympozjum&SPA – http://www.sympozjum.com.pl/, tel. 12 261 86 00;

-    Hotel Nowa Panorama – https://hotel-panorama.pl/, tel. 12 260 64 00;

-    Hotel Ruczaj – http://www.ruczajhotel.com.pl/, tel. 12 269 10 00;

b)  zlokalizowanych w centrum Krakowa:

-    Hotel Pod Wawelem – http://www.hotelpodwawelem.pl/, tel. 12 426 26 26;

-    Hotel 32 Kraków Old Town – http://hotel32.pl/, tel. 12 421 62 36;

-    Ibis Kraków Centrum – https://all.accor.com/, tel. 12 299 33 00;

-    Hotel Wyspiański – http://www.hotel-wyspianski.pl/, tel. 12 422 95 66.

 

Wystawa zdjęć
Z okazji jubileuszu podczas konferencji odbędzie się wystawa zdjęć znajdujących się w zasobach archiwum Instytutu, na których została uwieczniona historia jednostki. Ponadto zapraszamy wszystkie osoby, które dysponują fotografiami z prywatnych archiwów związanymi z Instytutem i studiami informacyjno-bibliotekoznawczymi na UJ i chciałyby je nieodpłatnie wypożyczyć, do kontaktu z dr Dorotą Rak (dorota.rak@uj.edu.pl).

Wystawa książek
W ramach konferencji jubileuszowej zaplanowaliśmy także wystawę książek, które ukazały się w okresie funkcjonowania studiów informacyjno-bibliotekoznawczych, a których autorami są byli i obecni pracownicy Instytutu. Kustoszami wystawy są prof. dr hab. Wiesław Babik oraz mgr Hanna Gaweł.

Uroczysta kolacja
Wszystkich Uczestników zachęcamy do udziału w uroczystej kolacji, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Obowiązują wcześniejsze zapisy podczas rejestracji na konferencję.   

Zjazd Absolwentów
Wszystkie osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie (jednolite magisterskie) serdecznie zapraszamy na Spotkanie Absolwentów, które odbędzie się w piątek 14 czerwca 2024 r. w godzinach wieczornych. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji (formularz jest aktywny do 18 kwietnia 2024 r. włącznie)

Media społecznościowe
Zachęcamy do odwiedzenia mediów społecznościowych Instytutu Studiów Informacyjnych, gdzie udostępniamy dodatkowe informacje na temat planowanych wydarzeń jubileuszowych: https://www.facebook.com/isi.uj
Jesteś naszym Absolwentem/Absolwentką? Dołącz do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/529987021305315

 

Prof. dr hab. Wiesław Babik
Prof. dr hab. Anna Gruca
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ
Dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ
Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ
Dr hab. Monika Krakowska

 

Dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ (przewodnicząca)
Dr Sabina Cisek (zastępca)
Dr Paloma Korycińska (sekretarz)
Dr Hanna Gaweł
Dr Aneta Januszko-Szakiel
Dr Dorota Rak
Dr Barbara Krawczyk
Dr Jagoda Mytych

 

Dr Paloma Korycińska (sekretarz): paloma.korycinska@uj.edu.pl

Katarzyna Tlałka (sekretariat finansowy): katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

 

  

 
 

Zachęcamy do zostawiania wpisów w księdze jubileuszowej.

 

 

50 lat studiów informacyjno-bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Dorota Rak, Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2023. link: https://bit.ly/50_isiuj