Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Web Content Display Web Content Display

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami koordynuje Centrum Dostępności. Misją Centrum jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji.

  1. Katalog przykładowych form adaptacji dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim 
  2. Zasady adaptacji procesu dydaktycznego
  3. Oferta zajęć SWFiS UJ dedykowana studentom z niepełnosprawnościami
  4. Wzory dokumentów i podań

Zarządzanie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: al. Mickiewicza 9a/410, 31-120 Kraków
telefon: 12 663 43 40
e-mail: don@uj.edu.pl
strona internetowa: cd.uj.edu.pl

sposoby kontaktu: Sposoby kontaktu - Centrum Dostępności - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

O dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi, mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych, których dotyczy co najmniej jedna z przesłanek:

  1. z niepełnosprawnościami;
  2. przewlekle chorujący;
  3. u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach;
  4. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu na podstawie przedstawionej dokumentacji specjalistycznej (aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego, dokumentu z poradni  psychologiczno-pedagogicznej), która może być złożona w języku polskim lub angielskim.

Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o adaptację.Wniosek należy złożyć w DON UJ nie później niż miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jeżeli ze względu na rodzaj adaptacji jest możliwe jej wdrożenie pomimo upływu terminu

Zobacz: Katalog przykładowych form adaptacji dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej don.uj.edu.pl.

Zarządzanie nr 150 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Ponadto Uniwersytet Jagielloński umożliwia otrzymanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Więcej informacji o stypendiach dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na stronie internetowej stypendia.uj.edu.pl.

Studium Wychowania Fizycznego UJ przygotowało ofertę zajęć dedykowanych studentom z niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej swfis.uj.edu.pl.

Pod tym odnośnikiem znajdziesz listę przydatnych podań i wniosków związanych z adaptacją procesu kształcenia.