Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja

Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
w Instytucie Studiów Informacyjnych,
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją, to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, podczas których wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją, a także osiągnięcia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin łączone są z kształceniem umiejętności praktycznych i rozwijaniem kompetencji niezbędnych do profesjonalnego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych.

Zarządzanie informacją w Instytucie ISI UJ to możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

 • zarządzanie informacją w organizacjach, a w tym projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych stosowanych w firmach czy instytucjach, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych, tworzenie i zarządzanie kolekcjami i archiwami cyfrowymi, digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym - to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
 • usługi informacyjne dla biznesu, nauki, edukacji, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji, a także w jednostkach realizujących publiczny dostęp do informacji: bibliotekach czy różnych ośrodkach informacji;
 • projektowanie i ocena produktów i systemów informacyjnych - to podstawy dla rozwoju własnej kariery jako specjalisty UX czy web designera;
 • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury.

Studia na kierunku zarządzanie informacją przygotowują nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego podejmowania badań naukowych, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. kompetencje miękkie, które ułatwią naszym absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych, w tym przede wszystkim:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach,
 • umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem,

Zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem informacją jako jedynym kierunkiem studiów, ale także tych, którzy są w trakcie studiów na innych kierunkach lub je ukończyli i chcieliby zdobyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć interesujące i przyszłościowe wykształcenie.

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

U nas można zdobyć dyplom najstarszej i jednej z najlepszych uczelni w Polsce, rozpoznawalny na świecie, ułatwiający zdobycie pracy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dyplom, który budzi szacunek.

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie informacją” w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych wieloaspektową problematyką funkcjonowania informacji w biznesie, nauce i innych sferach życia społecznego. Umożliwiają gruntowne poznanie kluczowych obszarów zarządzania informacją i dają solidną podstawę dla rozwoju kompetencji badawczych i kariery zawodowej w indywidualnie preferowanych kierunkach. Studenci poznają między innymi:

 • zasady i narzędzia działalności infobrokerskiej i białego wywiadu rynkowego (OSINT),
 • profesjonalne źródła informacji,
 • sposoby skutecznego poszukiwania, opracowania i organizowania zasobów informacji,
 • różne zachowania informacyjne ludzi i sposoby ich interpretacji w kontekście zarządzania informacją,
 • problematykę zarządzania informacją w firmach, organizacjach niekomercyjnych i nauce,
 • znane na rynku narzędzia wykorzystywane do zarządzania informacją w działalności zawodowej,
 • zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design oraz zagadnienia wizualizacji i architektury informacji.

Studenci poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu publicznego dostępu do informacji, a także specyfikę współczesnego środowiska informacyjnego i najnowsze trendy jego rozwoju oraz wybrane zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie dawniej i współcześnie. Uczą się również naukowego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych i profesjonalnych z zakresu zarządzania informacją, w tym podstaw teorii i metodologii badań informacyjnych.

Plan i program studiów I stopnia

Nasi absolwenci mogą też kontynuować naukę na studiach II stopnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONY SERWISU REKRUTACYJNEGO UJ –

dla obywateli polskich

dla cudzoziemców

Poznaj naszą społeczność: Facebook, Instagram.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „Zarządzanie informacją” w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprojektowane są dla osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kompetencji profesjonalnych oraz naukowym poznaniem zjawisk, procesów i narzędzi zarządzania informacją. Przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Przygotowują do podejmowania problemów badawczych w obszarze zarządzania informacją i do ich rozwiązywania w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, a także do samodzielnej realizacji złożonych i wyspecjalizowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją.

Studenci uczą się między innymi:

 • analizy informacji i danych w otoczeniu biznesowym, w tym wykorzystywanej w marketingu, procesach podejmowania decyzji czy innych działaniach zarządczych (np. analityka predyktywna, data-driven marketing),
 • analizy diagnostycznej, nastawionej na ocenę i doskonalenie zachowań informacyjnych, stosowanych rozwiązań, procedur czy systemów informacyjnych.
 • posługiwania konkretnymi technikami i narzędziami dokonywania analiz
 • badania i zarządzania procesami transferu informacji między różnymi grupami społecznymi i obszarami aktywności człowieka (w tym między gospodarką a nauką).

Program studiów pozwala też na zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi:

 • indywidualnego i grupowego zarządzania informacją,
 • informacyjnego wspomagania decyzji,
 • zarządzania informacją instytucjonalną,
 • logistyki informacji,
 • komunikacji wizualnej,
 • zarządzania informacją w sektorze nauki i instytucjach kultury,  
 • najnowszych technologii informacyjnych.

Studenci rozwijają wiedzę na temat projektowania badań naukowych, metod i technik badawczych, a także poznają podstawy prawne działalności informacyjnej, poszerzają znajomość terminologii naukowej i profesjonalnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.

 

Plan i program studiów II stopnia

Nasi absolwenci mogą też kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STRONY SERWISU REKRUTACYJNEGO UJ –

dla obywateli polskich

dla cudzoziemców

Poznaj naszą społeczność: Facebook, Instagram.

Zapraszamy do kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach programu: nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Informacje dla kandydatów: https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/for_candidates

Read More o

Web Content Display Web Content Display