Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby i linki

Co to jest zarządzanie informacją?

Z jednej strony zarządzanie informacją to wiedza na temat działań i zachowań człowieka, które prowadzą do efektywnego korzystania z informacji, w tym sposobów, zasad i narzędzi jej skutecznego wyszukiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania.  Z drugiej strony to kompetencje praktyczne, które pozwalają sprawnie zdobywać, analizować, organizować i dostarczać odpowiednie informacje, we właściwym miejscu, wymaganej formie, o odpowiednim poziomie jakości, które zaspokoją potrzeby informacyjne konkretnych ludzi, grup społecznych, podmiotów publicznych i gospodarczych.

Co składa się na zarządzanie informacją?

Przede wszystkim:
•    rozpoznawanie potrzeb informacyjnych ludzi, instytucji, firm
•    wyszukiwanie, ocena i selekcja informacji
•    gromadzenie i zabezpieczanie informacji
•    organizowanie i porządkowanie informacji
•    udostępnianie i transfer informacji
•    opracowanie i prezentacja informacji
•    rozpoznawanie i interpretacja różnych zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu informacji w społeczeństwie (np. zniekształcenia informacji, manipulowanie informacją, uwarunkowania potrzeb informacyjnych, zachowania informacyjne)

Do jakich osób są adresowane studia na kierunku „zarządzanie informacją"? Dla humanistów czy „umysłów ścisłych"?

Do wszystkich. To studia dla ludzi o szerokich horyzontach, którzy potrafią połączyć humanistyczną wiedzę o relacjach między człowiekiem i informacją z kształceniem umiejętności technicznych i praktycznym ich wykorzystaniem.

Czego uczą się studenci na kierunku „zarządzanie informacją"?

Na studiach I stopnia studenci poznają mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady, sposoby i narzędzia skutecznego pozyskiwania, gromadzenia, opracowania, przetwarzania, transferowania i udostępniania informacji w różnych uwarunkowaniach. Uczą się interpretować różne zachowania informacyjne i zarządzać informacją w instytucjach i firmach, a także kształcą się w zakresie oceniania i projektowania rozwiązań informacyjnych usprawniających działalność człowieka oraz poznają zasady zarządzania informacją w wymiarze indywidualnym i społecznym. Studia umożliwiają też poznanie i zrozumienie historycznego, społecznego i kulturowego kontekstu zarządzania informacją. Plan studiów: https://isi.uj.edu.pl/studia-1-stopnia
 

Na studiach II stopnia studenci uczą się, jak sprawnie zarządzać różnymi zasobami informacji w wymiarze indywidulanym i społecznym oraz projektami w sektorze informacyjnym w różnych uwarunkowaniach zawodowych i kulturowych. Poznają dorobek nauki i metody badawcze pozwalające na rozwiązywanie problemów profesjonalnych i prowadzenie badań. Program umożliwia rozwijanie kompetencji w wybranych indywidulanie kierunkach: brokerstwo informacji i wywiad rynkowy, zarządzanie kolekcjami cyfrowymi, bibliotekarstwo, transfer informacji między różnymi obszarami ludzkiej aktywności, dydaktyka informacyjna. Studia pozwalają na ujęcie zarządzania informacją w kontekście społecznym, prawnym, ekonomicznym, terminologicznym, a także w kontekście funkcjonowania książki i ruchu wydawniczego. Plan studiów: https://isi.uj.edu.pl/studia-2-stopnia

Czy na studiach na kierunku „zarządzanie informacją" jest dużo informatyki?

Studenci zarządzania informacją mają dużo zajęć w laboratoriach komputerowych. Nie jest to jednak nauka programowania, tylko zajęcia z wyszukiwania, selekcji, prezentacji informacji, a także digitalizacji danych.

Czy trzeba skończyć studia I stopnia na kierunku „zarządzanie informacją", aby rozpocząć studia II stopnia na tym kierunku?

Nie, do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Czy studenci „zarządzania informacją" mają swoje koło studenckie?

Studenci naszego Instytutu działają w Kole Naukowym Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, wydają swoje  czasopismo Ibinacja, organizują konferencje i wyjazdy studyjne, dysponują własnym, odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem.
Studenci organizują też szereg imprez kulturalnych w ramach Porozumienia „Razem Kultura" (http://razemkultura.blogspot.com/)

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Posiadamy odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe i nowoczesną bibliotekę.

Czy studenci „zarządzania informacją" wyjeżdżają na stypendia zagraniczne?

Dzięki kilkunastu umowom z różnymi uczelniami europejskimi studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie można pracować po skończeniu studiów na kierunku „zarządzanie informacją"?

• przy projektowaniu, ocenie i obsłudze rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka (atrakcyjne zawody: specjalista zarządzania informacją, menedżer zawartości serwisów internetowych itp.);
• w firmach i instytucjach świadczących usługi informacyjne dla nauki, edukacji, biznesu, administracji (nowoczesne zawody: broker informacji, researcher, pracownik wywiadowni gospodarczych);
• wszędzie tam, gdzie zarządza się kolekcjami cyfrowymi i je tworzy, w tym także przy zarządzaniu obiegiem dokumentów elektronicznych w firmach i instytucjach, digitalizacji zasobów informacyjnych, prowadzeniu cyfrowych archiwów;
•  w bibliotekach wszelkich typów – to stabilność oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i zagranicą, to łączenie tradycyjnej oferty z nowoczesnym podejściem do czytelnika i szybko postępującym wdrażaniem cyfrowych technologii; zgodnie z obowiązującymi przepisami studia dają absolwentom pełną możliwość zatrudnienia i szybkiego awansu zawodowego;
•  w przedsięwzięciach związanych z transferem informacji w społeczeństwie, w tym także w wydawnictwach, księgarniach i innych ośrodkach związanych z książką.

Czy studia na kierunku „zarządzanie informacją" dają praktyczne przygotowanie do zawodu?

Tak. Studia stwarzają solidne podstawy dla rozwoju kariery zawodowej w różnych kierunkach. Wiele zajęć ma charakter praktyczny, nastwiony na kształcenie konkretnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Studenci odbywają praktyki zawodowe, a w trakcie studiów prowadzone są także zajęcia terenowe. Wiele zajęć jest realizowanych przy współpracy z praktykami.

Jak zapisać się na studia "zarządzanie informacją"?

Na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia. Więcej informacji o rekrutacji i zasadach kwalifikacji  na studia  "zarządzanie informacją" znajduje się w serwisie ERK.

Studia I stopnia (trzyletnie, licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją:

Studia II stopnia (dwuletnie, magisterskie - przeznaczone są dla licencjatów wszelkich kierunków i stopni studiów wyższych), na kierunku zarządzanie informacją:

więcej o

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA

Instytut Studiów Informacyjnych UJ

Współpraca: Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Narodowe w Krakowie

 

OPIS STUDIÓW

Dwusemestralne, doskonalące studia podyplomowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, przeznaczone są dla  wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (bibliotekarzy, archiwistów), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego. Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej i zatrudnienia w różnych instytucjach, przede wszystkim w bibliotekach naukowych  i specjalnych, archiwach, muzeach i innych instytucjach, które gromadzą, dokumentują i udostępniają kolekcje dawnej książki, zbiory specjalne i archiwalia, a także w instytucjach  naukowych podejmujących badania nad dziejami i kulturą książki oraz placówkach księgarskich specjalizujących się w obrocie książką antykwaryczną.

Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się najwcześniej w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 16.15. Zajęcia odbywają się na III Kampusie UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.

Studia zaczynają się od semestru zimowego i są kontynuowane w semestrze letnim.

Początek zajęć dydaktycznych – październik 2017

Opłata za studia: 3 400 zł, płatna w dwóch ratach

TERMIN I MIEJSCE REKRUTACJI

Termin rekrutacji: od 4.09 do 29.09.2017

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w sekretariacie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ,  30-348 Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Informacji udziela i dokumenty przyjmuje mgr Ewa Jargus-Kowalczyk  III p., pok. 3.204,  tel. (12) 664-58-46 ; e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

 • w okresie rekrutacji: poniedziałek-piątek 9.00-14.00 
 • w trakcie semestru:  poniedziałek, wtorek, piątek 9.00-15.00

 

Terminarz zjazdów w roku 2017/2018 - w trakcie planowania

 

ZASADY REKRUTACJI

Studia przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu górnego miejsc (17). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów studia podyplomowe nie zostaną otwarte. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci dokonując wpisu na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć w sekretariacie Instytutu INIB UJ następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia,
 • Dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • Dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron tego dokumentu
 • Dowód opłaty czesnego za pierwszy semestr

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

 

PROGRAM STUDIÓW

Blok I. Dzieje książki i jej funkcji społecznej

 1. Historia książki 20 g.
 2. Sztuka i typografia książki 10 g.

Blok II. Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia w dziedzictwie kulturalnym i narodowym

 1. Wybrane kolekcje dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach, archiwach i muzeach 10 g.
 2. Narodowy Zasób Archiwalny i Biblioteczny 10 g.
 3. Rynek książki antykwarycznej 10 g.

Blok III. Metodologia badań, archiwistyka i warsztat informacyjny

 1. Metodologia badań bibliologicznych 10 g.
 2. Nauki pomocnicze historii w badaniach nad dawną książką 10 g.
 3. Źródła informacji o dawnej książce, zbiorach specjalnych i archiwaliach 10 g.
 4. Archiwistyka 10 g.
 5. Badania nad księgozbiorami historycznymi – warsztat 10 g.

Blok IV. Organizacja kolekcji dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach

 1. Zbiory specjalne w bibliotekach: rękopiśmienne, stare druki, muzyczne, kartograficzne, graficzne 50 g.
 2. Ochrona i konserwacja zbiorów 10 g.
 3. Digitalizacja i tworzenie kolekcji cyfrowych 10 g.

 

Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie zaliczeń lub pozytywnych ocen ze wszystkich modułów kształcenia ujętych w programie kształcenia i planie studiów. 

Po spełnieniu tych warunków słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Kierownik studiów: dr Piotr Lechowski   e-mail: p.lechowski@uj.edu.pl

tel. +12 664-57-16

więcej o

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w UJ  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe