Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są obowiązkowe na drugim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Celami kształcenia dla przedmiotu Praktyka są zastosowanie i poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach w praktyce oraz poznanie potencjalnego miejsca pracy.

Efekty uczenia się i treści programu praktyki zawodowej określa Karta opisu przedmiotu (sylabus).

Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych (regulamin praktyk) wyznacza Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie informacją ujęty w Załączniku nr 258 do uchwały nr 68/VI/2021 Senatu UJ z dnia 30 czerwca 2021 r. (s. 9)

 

5 ECTS, 120 godz.
Opcje do wyboru: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.

Zasady odbywania praktyk:
1. Praktyka powinna odbywać się w ośrodku informacji, firmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
2. Ostateczną decyzję o miejscu odbycia praktyki podejmuje opiekun praktyk. Niemniej student może sam znaleźć miejsce odbycia praktyki pod warunkiem, że uzyska ono akceptację opiekuna praktyk.
3. Jednorazowy pobyt w placówce, w której realizowana jest praktyka, nie może być krótszy niż 5 godzin.
4. Praktyki nie można odbywać w terminie zajęć.
5. Należy skontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia miejsca praktyki i odebrania: skierowania, programu praktyk oraz dziennika praktyk.
6. Termin i miejsce praktyk wakacyjnych należy uzgodnić najpóźniej do końca sesji letniej w czerwcu.
7. Bez konieczności odbywania praktyki zaliczenie otrzymują osoby, które przepracowały w ośrodku informacji, firmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację, na stanowiskach związanych bezpośrednio z realizacją procesów zarządzania informacją, co najmniej 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy w ciągu ostatnich 4 lat (za pracę rozumie się także zadania wykonywane w ramach wolontariatu). W tym trybie zaliczenie praktyki uzyskuje się na podstawie stosownych zaświadczeń z zakładu pracy.

Z ramienia ISI UJ opiekę nad praktykami zawodowymi sprawuje mgr Małgorzata Stanula (malgorzata.stanula@uj.edu.pl). Zgodnie ze wskazanymi zasadami przekazuje studentom szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z rozpoczęciem, przebiegiem i zaliczeniem praktyki zawodowej.

Osoby, które chcą uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej (lub wolontariatu) składają odpowiednie podanie przez USOS, dołączając zaświadczenie z zakładu pracy.
W zaświadczeniu powinny się znaleźć:
- okres zatrudnienia danej osoby,
- szczegółowo wymienione obowiązki i zadania, które wypełniał/a student/ka w danej firmie/instytucji (muszą być związane z szeroko rozumianym zarządzaniem informacją),
- opinia o pracy studenta/ki.  


Dokumenty do pobrania:
Karta opisu przedmiotu (sylabus)
Załącznik nr 258 do uchwały nr 68/VI/2021 Senatu UJ z dnia 30 czerwca 2021 r. (s. 9)
-  Dziennik praktyk (formularz sprawozdania)
-  Deklaracja praktyki
-  Umowa o organizację praktyki studenckiej

 

Nazwa firmy/instytucji

"Accent School of Polish" Katarzyna Roś

ul. Kącik 10

30-549 Kraków

Kontakt: mgr Katarzyna Roś

tel.: 12 656 75 68

Expert Group sp. z o.o.

al. Gen. T. Bora Komorowskiego 25B

31-476 Kraków

Kontakt: Anna Malazdra

e-mail: anna.malazdra@expertgroup.ch

tel.: +48 501 128 877

Grupa Onet.pl SA

ul. G. Zapolskiej 44

30-126 Kraków

tel. 12 277 40 00

Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

Kontakt: Dyrektor - dr hab. Filip Musiał

sekretariat: tel. 12 421 19 61

lub 12 426 21 35

e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

Kontakt: Elżbieta Jakimek-Zapart

tel.: 12 426 21 35/37

e-mail: elajakimek@poczta.onet.pl

Krakinform Sp. z o.o.

Biuro Handlowe

ul. Wadowicka 14

30-415 Kraków

Kontakt: Członek zarządu - Lidia Kunowska-Kotyrba

tel: 12 269 02 26, 12 266 23 31

e-mail: biuro@krakinform.com.pl

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rynek Główny 25
31-008 Kraków

Koordynator praktyk: Dorota Witczak
e-mail: d.witczak@mck.krakow.pl 

Agencja Infobrokerska.pl

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

Kontakt: mgr Patrycja Hrabiec-Hojda

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Pracownia Bibliografii Bieżącej

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt:

Dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca

tel.: 012 422 62 61

e-mail: anna.maria.gruca@uj.edu.pl

PRM Ltd. Sp. z o.o.

ul. Dekerta 24

30-703 Kraków

Kontakt: Bartłomiej Bańkowski, opiekun praktyki

Tel.: 12 618 90 00

info@pmrconsulting.com

Rafał Pasterczyk RP CONSULTING

ul. Siewna 23A/79

31-231 Kraków

Kontakt: Rafał Pasterczyk

tel.: 12 376 50 90

Solutions Group – Paweł Hojda

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

Supremum SEO Sp. z o.o.

Ul. Ślusarska 9/223

30-701 Kraków

Kontakt: Anna Świerczek

tel.: 12 444 14 86

e-mail: info@supremumseo.pl

Uniwersytet Jagielloński. Centrum Innowacji, Transferu, Technologii i Rozwoju Uniwersytetu

ul. Czapskich 4

31-110 Kraków

Kontakt: Koordynator Zespołu ds. Innowacji dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

tel.: 12 663 38 32

e-mail.: gabriela.konopka-cupiał@uj.edu.pl

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ

ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków

Kontakt: Agnieszka Bernas
Kierownik Sekcji Analiz Jakości Kształcenia
Uniwersytet Jagielloński
Tel.: 12 663 39 11
Faks: 12 663 39 35
Facebook: USDJK - UJ Jakość Kształcenia
a.bernas@uj.edu.pl; jakosc@uj.edu.pl
www.jakosc.uj.edu.pl

Centrum Zdalnego Nauczania UJ (które aktualnie administruje portalem UJ i platformą PEGAZ)

Kontakt:

Kierownik Centrum Halina Bojkowska
www.czn.uj.edu.pl
Rynek Główny 8
31-042 Kraków
tel. (012) 429-02-00

Biuro Ananliz Instytucjonalnych i Raportowania UJ

Kontakt:

mgr Leszek Śliwa
e-mail: leszek.sliwa@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4/24
31-110 Kraków
tel. (012) 663-39-79

Cracow Concierge

Kontakt:

Michał Ejiofor
ul. Miodowa 26
tel. 514 524 687
www.cracow-concierge.com

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

Kontakt: Jakub Kruszelnicki - dyrektor
e-mail: kruszelnicki@transfer.edu.pl
tel. 12 628 2845

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Ars Docendi UJ

ul. Straszewskiego 25/3

31-113 Kraków

Kontakt:

mgr Bożena Freund

tel. 12 663 39 82

Biuro Informacji i Analiz Naukowych Aneta Januszko -Szakiel

Rybna 32-061,

ul. Makowa 5

http://www.bian.pl

Dział Edukacji, Nauki i Badań

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243

Kontakt: renata.augustyn@rajska.info

www.rajska.info

tel. 00 – 48 – 12 37-52-285

Infobrokerska.pl

ul. Wadowicka 12/438

30-415 Kraków

(+48) 668 759 555

(+48) 503 666 166

info@infobrokerska.pl

Archiwum Nauki PAN i PAU

ul. św. Jana 26

31-018 Kraków

Kontakt: Dyrektor - dr Rita Majkowska

Tel.: (012) 423 23 28, (012) 422 82 63

e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl lub

archiwum@pau.krakow.pl

Kuria Metropolitalna. Archiwum

31-004 Kraków

Ul. Franciszkańska 3

Kontakt:

Najlepiej skontaktować się osobiście.

tel. +48 12 628 81 32, +48 12 628 81 33

e-mail: archiwum@diecezja.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki. Archiwum Zakładowe

(klatka A, piwnice budynku)

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontakt:

tel. 12 39 21 622, 12 39 21 449

fax 12 39 21 438

e-mail: archiwum@malopolska.uw.gov.pl

Muzeum Historyczne m. Krakowa. Biblioteka Naukowa i Archiwum

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

Kontakt: Kierownik - st. kustosz Maria Kwaśnik

tel.: (12) 619-23-25

e-mail: biblioteka@mhk.pl

Polska Prowincja Dominikanów. Archiwum

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

Kontakt: Dyrektor Archiwum - dr Ireneusz Wysokiński OP

tel.: (12) 423-16-13 w. 226

e-mail: archiwum@dominikanie.pl

Uniwersytet Jagielloński. Archiwum

Al. Mickiewicza 22

(wejście od ulicy Oleandry, budynek Biblioteki Jagiellońskiej, II piętro)

30-059 Kraków

Kontakt: e-mail: archiwum@uj.edu.pl

Tel.:(12) 663 35 35

Zamek Królewski na Wawelu. Archiwum

Wawel 5

31-001 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Zdzisława Jakosz-Chojnacka

e-mail: zdzislawa.chojnacka@wawel.org.pl

tel.: 12 422-51-55 w. 215, 245

Salon Książki „Muza"

Bronisława Górnisiewicz

ul. Królewska 47

30-040 Kraków

tel.: 12 633 29 79

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

Kontakt: mgr Rafał Bober

tel.: 12 421 84 40 w. 119

e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. w Krakowie.

ul. Kraszewskiego 10/4

30-110 Kraków

Kontakt: mgr Dominika Górecka-Kozyra

Wydawnictwo „Versita"

Kontakt: Magdalena Chilicka

e-mail: magda4@versita.com

Instytut Cervatesa im. Edwarda Mendozy w Krakowie. Biblioteka

Biblioteka proponuje terminy praktyk:

Opcja 1: praktyki czteromiesięczne (styczeń-kwiecień, maj-sierpień, lipiec-grudzień)

Opcja 2: praktyki semsestralne (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień)

Adres: ul. Kanonicza 12

31-002 Kraków

tel. 12 424 06 02

Kierownik: Virtudes de la Riva Perez

Praktykant może uczestniczyć w darmowym kursie podstawowym języka hiszpańskiego.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Biblioteka Główna

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Kontakt:

Dyrektor - mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz

tel.: 12 617 32 08

e-mail: ewa.lankosz@bg.agh.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych. Biblioteka

ul. Smoleńsk 9

31-108 Kraków

Kontakt:

Dyrektor - mgr Jadwiga Wielgut-Walczak

tel. 12 292 62 77 wew. 49

e-mail: jwielgut-walczak@asp.krakow.pl

Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

Kontakt:

Wicedyrektor ds. rozwoju - Krystyna Sanetra

tel. +48 12 663-3559

e-mail: krystyna.sanetra@uj.edu.pl

Stary gmach, p. 8.

Biblioteka Publiczna w Zielonkach. Biblioteka Główna

ul. Galicyjska 17 A

32-087 Zielonki

Kontakt:

Dyrektor - mgr Mariusz Zieliński

tel.: (12) 418 41 24 wew. 21 (recepcja)

Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. św.Maksymiliana Marii Kolbe. Biblioteka

Os. Złotego Wieku 36

31-618 Kraków

Kontakt:

tel.: (12) 648-44-00

e-mail: gimnazjum@gm37.krakow.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Biblioteka. Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej

ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Kontakt:

Kierownik Piotr Molik

tel.: 12 252 44 11

e-mail: pmolik@afm.edu.pl

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

ul. Królowej Jadwigi 37b

30-209 Kraków

Kontakt:

Mgr Grażyna Twardowska

tel.: 797 301 016
e-mail:
kbp.filia16@kbp.krakow.pl

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2

ul. Fałata 2

30-110 Kraków

Kontakt:

Opiekunka – mgr Renata Krężołek

tel.: 797 301 002

e-mail: kbp.filia2@kbp.krakow.pl

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Główna

ul. Królewska 59

30-084 Kraków

Kontakt:

Dyrektor Elżbieta Wszołek

tel.: 797 301 021

e-mail: dyrekcja@kbk.krakow.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Biblioteka

ul. Lipowa 4, budynek B

30-702 Kraków

Kontakt: kierownik Magdalena Mazik

tel.: (12) 263 40 36

e-mail: mazik@mocak.pl

Nowohucka Biblioteka Publiczna

os. Stalowe 12

31-921 Kraków

Kontakt: Dyrektor - mgr Izabel Ronkiewicz-Brągiel

tel. 12 643-41-80 w. 20

tel. 12 644-11-15 w. 20

tel. 12 644-23-52 w. 20

e-mail: dyrektornhbp@biblioteka.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego. Biblioteka

ul. Straszewskiego 22

31-109 Kraków

Kontakt: kierownik - mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

e-mail: ewelina@pwst.krakow.pl

tel.: 12 422 18 55 w. 18

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

al. F. Focha 39

30-119 Kraków

Kontakt: Kierownik Wydziału –

mgr Grażyna Kozak

tel.: 12-427-31-98 w. 16

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna. Dział Instrukcyjno-Metodtyczny

ul. Powroźnicza 2

30-307 Kraków

Kontakt: Instruktor PBP - mgr Zofia Seyrlhuber

tel.: 797 024 026 w. 16

e-mail: instruktorbp@op.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Biblioteka. Oddział Informacji Naukowej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Kontakt: mgr inż. Marzena Marcinek - Kierownik Oddziału Informacji Naukowej

e-mail: marcinek@biblos.pk.edu.pl
tel./fax: 12 628-29-51

Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki i Uniwersytet Jagielloński. Instytut Botaniki. Biblioteka

ul. Lubicz 46, budynek C

31-512 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Barbara Znamierowska

e-mail: b.znamierowska.botany.pl

tel.: 12 42 41 725 lub 12 42 41 710

Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauk w Krakowie. Biblioteka Naukowa. Oddział Udostępniania Zbiorów

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt: mgr Wiesław Feldman - Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

tel.: 12 422 73 04, 12 422 29 15, 12 431 00 21 w. 29
e-mail:
feldman@biblioteka.pau.krakow.pl

Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna

ul. Masarska 14

31-539 Kraków

Kontakt: mgr Joanna Muniak

tel.: 12-431-00-68

e-mail: bg@sbpkrakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny. Biblioteka Główna

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Kontakt: Dyrektor - mgr Elżbieta Golec-Nycz

tel.: 12 293 54 84

e-mail: golece@uek.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Nauk Przyrodniczych

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Renata Fortin

tel. (12) 664-67-02

renata.fortin@uj.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Biblioteka Medyczna

ul. Medyczna 7

30-688 Kraków

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Uryga

tel. 12 658-02-72

e-mail: sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Biblioteka

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11

30-348 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Maria Pawłowska

tel.: 12 664 48 14

e-mail: ufmpawlo@if.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Biblioteka

ul. Gołębia 20

31-007 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Tadeusz Jodłowski

tel.: (012) 663-13-32

e-mail: tad.jodlowski@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Biblioteka Wydziałowa

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

Kontakt: Kierownik - mgr Edyta Grzyb

tel.: 12 664 55 25

e-mail: edyta.grzyb@uj.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Biblioteka Główna

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

Kontakt: Dział Komputeryzacji i Automatyzacji - mgr inż. Dorota Górska

tel.: 12 421 84 40 w. 316

e-mail: dorota.gorska@upj2.edu.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Biblioteka Główna. Oddział Informacji Naukowej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Kontakt: Dyrektor – dr Stanisław Skórka

tel.: 12 662 63 61

e-mail: stanislaw.skorka@libpost.up.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Biblioteka Główna.

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

tel.: 12 662-40-32

e-mail: library@ur.krakow.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

31-124 Kraków

Kontakt: kierownik – Ireneusz Ptaszak- Dział Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi,

p.240, II piętro, w godzinach od 8.00 do 13.00

tel.: 12 37 52 262

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

ul. Kapucyńska 2

31-113 Kraków

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Gawinek-Pisarczyk

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35. Biblioteka

ul. Mirtowa 2

30-698 Kraków

Kontakt:

tel.: 12 – 654-90-77

e-mail: emedu@poczta.fm

Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Biblioteka

ul. Stradomska 4

31-058 Kraków

Kontakt: dr Wacław Umiński

tel.: (12) 4228877, wew. 238

e-mail: biblioteka@misjonarze.pl