Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Akty prawne

Uchwała nr 17/III/2019

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek o zmianę warunków płatności za studia

Wymienione wnioski należy składać w sekretariacie ISI w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego.

 

Szczególne zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego będących obywatelami Ukrainy

 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2023_24

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2022_23

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2021_22

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2020_21

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2019_20

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2019_20, uzupełnienie

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2018_19

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2017_18

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora UJ: oplaty_cykle_od_2016_17

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 86

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 16 lipca 2015 roku

w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczętych w roku akademickim 2015/2016

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 89

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 2 września 2014 roku

w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez
studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce
w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat
za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających
wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 93

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 9 września 2013 roku

w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 14 lipca 2015 roku

w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2015/2016