Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od roku 1990 umożliwia studiowanie na jednym z wybranych polskich Uniwersytetów (lista dostępnych Uniwersytetów, oferujących studia w programie MOST) przez jeden, wybrany semestr lub cały rok akademicki.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Uczestnictwo w programie MOST daje możliwość:

 - realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

 - wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

 - nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

 - korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

 - prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

 -  nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

 - wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU:

KROK 1 – Należy zapoznać się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach przygotowaną przez UKK (oferta na rok akademicki/semestr zimowy ogłaszana 15 kwietnia, na semestr letni aktualizowana 31 października). Dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Po wyszukaniu interesującego Studenta kierunku studiów na wybranej uczelni – nalezy zarejestrować się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/.

KROK 3 – Należy wydrukować wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Wniosek nalezy przedstawić Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Należy złożyć pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (u uczelnianego koordynatora programu MOST) – w odpowiednim terminie:

•    wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja w danym roku akademickim

•    wyjazd na semestr letni – od 31 października do 30 listopada w danym roku akademickim

Koordynator programu MOST przedstawia wniosek Studenta do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Na koncie w systemie IRK MOST należy sprawdzić, czy Student został zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekiwać decyzji z Biura UKK, która zostanie wysłana do Studenta tradycyjną drogą pocztową na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów nalezy skontaktować się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznać się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Konieczne jest przygotowanie i przedstawienie Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne) do akceptacji.

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów należy dostarczyć uczelni przyjmującej POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studia na wybranej uczelni i poszerzanie wiedzy.

KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w POROZUMIENIU i zebraniu wpisów do KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ należy uzyskać od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisuje się już do indeksu).

KROK 12 – Student zobowiązany jest do odbioru CERTYFIKATU wystawionego przez uczelnię przyjmującą, poświadczającego udział w programie.

KROK 13 – Po powrocie z Programu Student zobowiazany jest do przedstawienia Dziekanowi lub Prodziekanowi KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ  (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do systemu USOS).

 

UWAGA:

W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński. Więcej informacji u p.o Koordynatora programu MOST w INIB UJ dr Moniki Krakowskiej (e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl ) lub na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.