Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ERASMUS+ ZI

Program Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Aktualności

Harmonogram I rekrutacji na program Erasmus+ Studia 2023/2024:

16.01. - 05.02.2023 – składanie wniosków przez USOSweb,

06.02. - 19.02.2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb,

20.02. - 26.02.2023 – procedura odwoławcza,

27.02. - 05.03.2022 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

Uwaga!

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 obowiązują nowe zasady. Rekrutacja odbywa się wyłącznie przez system USOS i jest bezpośrednio nadzorowana przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ. Obowiązuje wyłącznie jedno kryterium kwalifikacji: średnia ocen.

Studenci studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją mogą ubiegać się o wyjazd do uczelni zagranicznych w:

 • Chorwacji (Zadar): Sveučilište u Zagrebu  
 • Grecji (Ateny): University of West Attica
 • Hiszpanii (Madryt): Universidad Carlos III de Madrid
 • Norwegii (Oslo): Oslomet - Storbyuniversitetet
 • Portugalii (Porto): Universidade do Porto, Katedra Komunikacji i Nauk Informacyjnych; Wydział Literatury: FLUP:
 • Szwecji (Boras): Högskolan i Boras
 • Turcji (Ankara): Hacettepe University         

 

Studenci studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją, oprócz do wyżej wymienionych uczelni, mogą dodatkowo ubiegać się o wyjazd do uczelni zagranicznych w:

 • Finlandii (Abo): Abo Akademi University
 • Portugalii (Porto): Wydział Inżynierii, FEUP: Master in Information Science, Joint programme z FLUP

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez DOSZ UJ w obrębie aktualnej rekrutacji.
O stypendium mogą się ubiegać wszyscy studenci ISI UJ, także studenci 1 roku I stopnia (kwalifikacja awansem, potwierdzona po uzyskaniu zaliczenia rocznego). Studenci składający podanie na 3 roku studiów I stopnia mogą wyjechać tylko pod warunkiem kontynuowania studiów magisterskich w ISI UJ.

 

Uwaga! Student przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną musi ustalić program zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją. Dokument ten uzgadniany jest z Dyrekcją ds. dydaktycznych, dr Sabiną Cisek i podpisywany przez Koordynatora programu Erasmus+ w ISI UJ, dr Monikę Krakowską. Obowiązuje również konieczność złożenia podania o IPS, który rozpatruje Dyrektor ds. dydaktycznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami związanymi z realizacją kursów w uczelni zagranicznej (równorzędnych i opartych na zasadzie tożsamych efektów kształcenia) i macierzystej (zgodnie z programem studiów).

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Student może odwołać się od decyzji Komisji do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej


CZAS TRWANIA MOBILNOŚCI
Do 10 miesięcy trwania całego roku akademickiego (łącznie na każdym stopniu studiów, pierwszym lub drugim, np. semestr zimowy, 5 miesięcy i semestr letni 5 miesięcy)


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUŻANIA I SKRÓCENIA MOBILNOŚCI
Student może zwrócić się z prośbą o przedłużenie / skrócenie czasu trwania mobilności do Zastępcy Dyrektora ISI UJ ds. dydaktycznych przez Koordynatora Erasmus+.
  
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA  - USOS
Elektroniczna Rekrutacja do programu Erasmus+ jest prowadza poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.
Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.
W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka


KRYTERIA KWALIFIKACJI:
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji jest:

 • średnia (ważona) ocen ze studiów (z roku poprzedzającego okres ubiegania się kandydata o przyznanie stypendium), liczona bezpośrednio i posadowiona w systemie USOS przez Sekretariat z Jednostki, z której Student ubiega się o wyjazd. Średnia ważona po obliczeniu będzie widoczna w elektronicznym formularzu wyjazdu w systemie USOS. W przypadku studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 3 roku I stopnia stypendium przyznawane jest warunkowo, a obowiązkiem kandydata jest przedstawienie dodatkowo, po zaliczeniu I roku, informacji w systemie USOS (do wglądu Sekretariatu i Koordynatora) informującego o średniej z całego roku studiów lub w przypadku studentów 3 roku zarówno średnia (widoczna w systemie USOS), jak i deklaracja dotycząca kontynuacji studiów w ISI UJ na studiach II stopnia.
 •  

Virtual Mobility in Emergency zdalna wymiana w ramach UNA Europa
Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Chęć uczestnictwa należy zgłosić także do koordynatora w ISI UJ.
Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.
Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ UJ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. Obsługę w zakresie dokumentacyjnym studentów z ISI UJ prowadzi koordynator instytutowy dr Monika Krakowska.

 

INFORMACJE OGÓLNE o programie Erasmus+


Program unijny Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.
O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.
Rekrutacja odbywa się zwykle dwa razy w roku:
I Rekrutacja (główna) - na przełomie stycznia/lutego.
II Rekrutacja (dodatkowy nabór) - na przełomie września/października
W II rekrutacji można starać się o wyjazd tylko do tych uczelni, które zostały niewykorzystane  podczas I rekrutacji. Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w macierzystym Instytucie lub na Wydziale ZiKS UJ. Procedura rekrutacyjna opisana jest na stronie internetowej Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (http://www.dmws.uj.edu.pl/).
Z programu mogą skorzystać studenci wszystkich lat studiów, I, II oraz III stopnia (jeśli umowa przewiduje wymianę dla studentów studiów doktoranckich), studiujący w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ.

 

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne na stronach internetowych uczelni zagranicznych lub u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03, a także na stronie Instytutu SI UJ (zakładka Studia: ERASMUS+).
 

Dodatkowe informacje, np. dotyczące Programu, zasady dofinansowania, konieczne do przedłożenia po ogłoszeniu wyników dokumenty z DMWS UJ są dostępne na stronie: erasmus.uj.edu.pl zakładka: Studenci wyjeżdżający

Uwaga! Po ogłoszeniu wyników konieczny i przyznaniu stypendium jest:
a) wybór przedmiotów, które student zamierza zrealizować podczas pobytu na stypendium Erasmus+, a przez to ustalenie programu zajęć, tj. Learning Agreement (LA), który Student będzie realizował podczas pobytu na tej uczelni. Decyzję LA studenci wypełniają w systemie USOSweb w module „wymiana studencka" poprzez odnośnik „program zajęć", zgodnie z Instrukcją i przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną. LA zatwierdza Dyrektor ds. dydaktycznych i podpisuje Koordynator Erasmus+ w ISI UJ.
b) przedłożenie podania do Dyrektora ds. dydaktycznych ISI UJ o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (wzór ogólnego podania na stronie ISI UJ, zakładka Centrum Podań),
c) uzupełnienie dokumentów przygotowanych przez Dyrektora ds. dydaktycznych ISI UJ (karty studenta występującego o indywidualny program studiów oraz Zasad realizacji przedmiotu w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego programu studiów na kierunku zarządzanie informacją - ostatni dokument dotyczy zasad realizacji przedmiotów wyznaczonych przez Dyrektora ds. dydaktycznych ISI UJ, koniecznych do zaliczenia w celu zaliczenia roku studiów w instytucie macierzystym; dokument ten uzupełnia Prowadzący dany przedmiot przez system USOS). Studenta obowiązuje realizacja wszystkich przedmiotów, zgodnie ze wskazanymi w Learning Agreement (LA), który zawiera wszystkie kursy realizowane w uczelni macierzystej oraz uczelni zagranicznej wraz z wszelkimi zmianami do LA (Changes to LA, LA during the mobility, LA after the mobility).