Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum podań

 

PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ USOSWEB (z kilkoma wyjątkami).

Składanie podań studenckich drogą elektroniczną - poprzez system USOSweb  -  (Instrukcja)

 

Do 20 września składa się podania o:
- udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne,
- zmianę warunków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty).  
Opłaty - szczegóły i wyjaśnienia
 
Do 30 września (najpóźniej) składa się podania o:
- uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów,
- wyrażenie zgody na powtarzanie roku,
- wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku,
- wyrażenie zgody na wznowienie studiów (tzw. reaktywacja).  
 
- Podanie o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów w semestrze zimowym składa się do 30 września, podanie dotyczące semestru letniego – do 15 lutego.
- Podanie o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego składa się w terminie 5 dni od daty ogłoszenia oceny z drugiego terminu egzaminu/zaliczenia.
- Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS składa się do 7 dni od daty rozpoczęcia semestru.
- Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie składa się w terminie do 7 dni od daty egzaminu.

Lista podań dostępnych w USOSweb, wzory wniosków składanych w wersji papierowej, inne formularze i wyjaśnienia znajdują się na stronie https://wzks.uj.edu.pl/studenci/podania-studenckie.
Proszę zwracać uwagę na TERMINY składania poszczególnych typów podań.

 

W Sekretariacie ISI UJ składa się następujące formularze, podania i wnioski:

- Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych na wniosek pracodawcy

- Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej

- Pełnomocnictwo do doręczeń

- Rezygnacja ze studiów

- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

- Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

- Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

- Wniosek o uznanie zaliczonego przedmiotu po upływie 5 lat od daty jego zaliczenia

- Wniosek o zmianę warunków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

- Wznowienie studiów

- Zmiana kierunku studiów 

Podanie o IPS składa się przez USOSweb. Należy dołączyć Formularz zasad realizacji przedmiotu/modułu kształcenia.

Warunki i zasady ubiegania się o IPS oraz sposób wypełnienia "Formularza zasad realizacji przedmiotu/modułu kształcenia" omówione są na stronie https://wzks.uj.edu.pl/studenci/podania-studenckie, w dziale Elektroniczny formularz zasad realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów - załącznik do podania o Indywidualny Plan Studiów (IPS). Proszę zwracać się do koordynatora przedmiotu.

Wniosek dotyczący semestru zimowego należy złożyć nie później niż do 30 września każdego roku, wniosek dotyczący semestru letniego – nie później niż do 15 lutego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przyczyna ubiegania się o indywidualny plan studiów wystąpiła po tych terminach, Dziekan może rozpatrzyć wniosek.