Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzień Otwarty III Kampusu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty III Kampusu, który odbędzie się 12 maja 2018 r. Dla Gości w każdym wieku odwiedzających nasze stoisko zaplanowaliśmy szereg atrakcji, m.in. możliwość sprawdzenia się w prawdziwym escape roomie, grze terenowej, a także ciekawe warsztaty i konkurs na nazwę dla naszych maskotek. Zapraszamy już od 11.00 na stoisko 1, umiejscowione w holu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Więcej informacji: http://www.wzks.uj.edu.pl/swietouj

 

 

R E G U L A M I N
KONKURSU NA NAZWĘ DLA MASKOTEK
INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ
organizowanego w ramach Dnia Otwartego III Kampusu UJ


I. ORGANIZATORZY
§1
Organizatorem konkursu na nazwę maskotek (dalej: KONKURS) jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (dalej: ORGANIZATORZY).
§2
Konkurs jest organizowany w ramach Dnia Otwartego III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 maja 2018 roku.

II. ZASADY UCZESTNICTWA I TRYB ZGŁOSZEŃ
§3
Konkurs ma charakter lokalny i jest skierowany do gości uczestniczących w wydarzeniach zaplanowanych w ramach Dnia Otwartego III Kampusu UJ (dalej: UCZESTNICY).
§4
W imieniu uczestników niepełnoletnich zgłoszenia powinien dokonać rodzic lub opiekun prawny (dalej: OPIEKUN).
§5
Z konkursu wyłączeni są pracownicy oraz studenci Instytutu Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa (a także ich rodziny).
§6
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w dniu imprezy, tj. 12 maja 2018 roku pomiędzy godziną 11.00 a 15.00, na stoisku nr 1 mieszczącym się na Wydziale Zarządzania  i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
§7
Zgłoszenie ma charakter pisemny i powinno zawierać:
a) propozycję nazwy dla maskotki męskiej i żeńskiej;
b) imię i nazwisko Uczestnika;
c) dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail;
d) zgodę na wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych propozycji nazwy maskotek po zakończeniu konkursu.
§8
Dane osobowe Uczestników pozyskane ze zgłoszeń konkursowych służą wyłącznie do przeprowadzenia konkursu i zostaną zniszczone w terminie 7 dni od jego zakończenia.  
§9
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 
III. PRZEBIEG KONKURSU  
§10
Udział w konkursie polega na zapisaniu propozycji nazw dla maskotek oraz pozostawienia formularza u Organizatora.
§11
Nad przebiegiem konkursu czuwać będą wyznaczeni przez Organizatora koordynatorzy.
§12
Prace oceniać będzie Jury wyłonione spośród pracowników Organizatora w dniu imprezy.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
§13
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody dla autora zwycięskiej propozycji (dalej: LAUREATA) nastąpi 12 maja 2018 roku o godzinie 16.30 przy stoisku nr 1 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
§14
W przypadku nieobecności Laureata w czasie i miejscu wskazanych w §13, prawo do otrzymania nagrody przechodzi na Uczestnika, którego propozycja konkursowa zajęła drugie miejsce. W przypadku jego nieobecności, powyższa procedura zostaje powtórzona w odniesieniu do kolejnych miejsc.
§15
Prace niezgodne z regulaminem, naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe oraz zgłoszone bezpośrednio przez niepełnoletnich uczestników nie będą rozpatrywane.
§16
W przypadku wątpliwości co do oceny prac konkursowych lub rozstrzygnięcia konkursu, decydujący głos posiada przewodniczący Jury.
§17
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania pamiątkowego zdjęcia z Laureatem konkursu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej www.uj.edu.pl, www.inib.uj.edu.pl oraz fan page’u Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Instytut-Informacji-Naukowej-i-Bibliotekoznawstwa-UJ-166464786728734/ wraz z informacją o Laureacie.

V. NAGRODY
§18
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów z logo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§19
Niepełnoletni Laureat konkursu zobowiązany jest do odbioru nagrody wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
§21
Złamanie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z konkursu.
§22
Przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 926) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 nr 666).
§23
Przystąpienie do konkursu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie za pomocą wszelkich technik na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez ograniczeń czasowych i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.
§24
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formule konkursu oraz   w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną każdorazowo ogłoszone na stronach internetowych określonych w §17.
§25
Regulamin jest dostępny do wglądu na stronach internetowych określonych w §17 oraz na stanowisku nr 1 w dniu trwania konkursu.

 

 

Data opublikowania: 09.05.2018
Osoba publikująca: Katarzyna Tlałka