Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Web Content Display Web Content Display

Polityka informacyjna EPI

Polityka informacyjna ISI UJ w kontekście działań ogólnouniwersyteckich i wydziałowych:

W Uniwersytecie Jagiellońskim i na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS) UJ zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programach studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na poszczególnych kierunkach oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów.

Informacja o programach i toku studiów oraz warunkach studiowania
Pełna, oficjalna informacja o programach studiów na poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach dla cykli kształcenia od 2019/20 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UJ https://bip.uj.edu.pl/studia/programy. Analogiczne treści powtórzone są w systemie Aplikacja Sylabus UJ https://sylabus.uj.edu.pl/, w wersji przyjaznej dla użytkownika końcowego, w czytelnej formie ustandaryzowanego wykazu. W serwisie internetowym ISI  znajdują się odnośniki do odpowiednich dla prowadzonych kierunków stron Aplikacji Sylabus UJ.
Informacja obejmuje m.in. charakterystykę kierunku, koncepcję i cele kształcenia, wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych, które dany kierunek zaspokaja, kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się, program studiów i sposób jego realizacji, szczegółowe plany studiów rozpisane na poszczególne semestry z podaniem punktów ECTS, wymogi związane z ukończeniem studiów, charakterystykę systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, zasady dyplomowania, przyznawane kwalifikacje i tytuły zawodowe oraz karty opisu przedmiotów (sylabusy). Te ostatnie zawierają dane m.in. o celach kształcenia i efektach uczenia się, treściach danego przedmiotu, metodach nauczania, formach i warunkach zaliczenia, lekturach. Sylabusy przedmiotów dodatkowo są dostępne w systemie USOSweb.  
USOS i USOSweb UJ https://www.usosweb.uj.edu.pl/ stanowią kompleksowy system informacji dla studentów, nauczycieli akademickich oraz administracji o przebiegu studiów, uzyskanych zaliczeniach, ocenach, oferowanych programach i przedmiotach, sprawach administracyjnych i organizacyjnych. Oferują również możliwość rejestracji na lektoraty, przedmioty do wyboru, seminaria oraz składania podań online (dotyczy niektórych Wydziałów, w tym WZiKS).
Ważne informacje dotyczące toku studiów, ich organizacji i dokumentowania, praw i obowiązków studenckich, warunków studiowania, weryfikacji efektów uczenia się, zaliczania przedmiotów i kolejnych lat studiów, ukończenia studiów, dyplomowania, indywidualnej organizacji i zmian w ramach toku studiów znajdują się w Regulaminie studiów UJ, publicznie dostępnym na stronie https://bip.uj.edu.pl/studia/regulamin. Wydział i Instytut w swoich serwisach internetowych zamieszczają odnośniki do tego Regulaminu.
Aktualne informacje związane z szeroko rozumianym tokiem studiów, jak terminarze sesji egzaminacyjnych, organizacja zajęć w danym roku akademickim, wykaz podań studenckich uzupełniony stosownymi poradami, terminy konsultacji nauczycieli akademickich, władz ISI  znajdują się w serwisie www jednostki. Do dyspozycji są także moduły Aktualności, Ogłoszenia dla studentów, Wiadomości oraz komunikacja mailowa poprzez system USOSweb oraz platformę e-learningową Pegaz UJ. Wydział i Instytut do bieżącej komunikacji i informacji wykorzystują również media społecznościowe, m.in. Facebook i Instagram, dla przykładu https://www.facebook.com/WZiKS/, https://www.facebook.com/isi.uj/.
W serwisach Uczelni i Wydziału znajdują się również dane o warunkach studiowania, w tym o salach dydaktycznych, ich pojemności, wyposażeniu oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Informacje na ten temat dostępne są na stronie www Wydziału  https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/sale-dydaktyczne oraz w systemie USOSweb UJ w zakładce Katalog.
Wydział udostępnia informację o kursach realizowanych w języku angielskim (pod adresem https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/english-courses), co sprzyja propagowaniu oferty dydaktycznej WZiKS UJ w środowisku międzynarodowym.
Serwis WZiKS UJ zawiera także wiadomości dotyczące kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wsparcia merytorycznego i technicznego w tym zakresie na stronie https://wzks.uj.edu.pl/studenci/zdalne.

Informacja o wsparciu studentów w procesie uczenia się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na rynek pracy
informacja o wsparciu w procesie uczenia się i rozwoju naukowym.
Informacje o konsultacjach dla studentów prowadzonych przez nauczycieli akademickich, władze Uczelni, Wydziału i ISI  są udostępniane zarówno w formie elektronicznej – na stronach www odpowiednich jednostek oraz w systemie USOSweb (zakładka Wizytówki), jak i stacjonarnie w formie aktualizowanych raz na semestr tabliczek informacyjnych na drzwiach pokoi pracowników i/lub w gablotach informacyjnych na korytarzach.
Portal internetowy Uczelni zawiera dane o programach stypendialnych, w tym o stypendiach naukowych. Linki do tych treści są dostępne także na stronach Wydziałów i/lub ISI .
W witrynie Uczelni, jak również na stronie WZiKS znajdują się informacje o możliwościach nabywania przez studentów dodatkowych kompetencji, na przykład o możliwości realizacji dodatkowych lektoratów, kursów w ramach programu ZINTEGRUJ czy uzyskania środków na działalność naukową z konkursów inicjatywy ID.UJ (zob. np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/id.uj-wziks/otwarte-konkursy/rozwoj-kompetencji).
W serwisach www Uczelni, Wydziału i ISI udostępniane są informacje na temat działalności studenckich kół naukowych, w tym o organizowanych konferencjach i seminariach naukowych, np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/kola-naukowe, a także o mobilności studenckiej w ramach programów Erasmus+, Most oraz wymiany bilateralnej, np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/studenci/mobilnosc, https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna.

Informacja o formach wsparcia w rozwoju społecznym
na stronie www WZiKS znajdują się informacje o programie Bezpieczny Student UJ https://bezpieczni.uj.edu.pl/, zwiększającym świadomość na temat przeciwdziałania różnych formom wykluczenia społecznego.
W związku aktualną sytuacją polityczną w portalach Uczelni, Wydziału, na stronach ISI  oraz w mediach społecznościowych tych jednostek udostępniane są informacje o możliwych formach wsparcia uchodźców z Ukrainy, w tym o wolontariatach. Informacja ta udostępniana jest także w formie tradycyjnej poprzez plakaty.
W serwisach www Uczelni oraz WZiKS dostępne są także informacje o działaniach samorządu studentów, w tym o podejmowanych inicjatywach społecznych.

Informacja o formach wsparcia w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy
Uczelnia udostępnia informacje na temat form wsparcia studentów i absolwentów w rozwoju zawodowym i wejściu na rynek pracy poprzez witrynę Biura Karier UJ https://biurokarier.uj.edu.pl/ oraz poprzez media społecznościowe tej jednostki. Na stronach www ISI  publikowane są także informacje o formach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwościach odbywania praktyk i staży, a także oferty pracy.

Informacja dla kandydatów na studia o rekrutacji
Wszechstronna informacja dla kandydatów na studia znajduje się w publicznie dostępnym serwisie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) UJ https://irk.uj.edu.pl/, w którym szczegółowo omówiono harmonogram, terminy i warunki rekrutacji na studia, kryteria przyjęcia na poszczególne kierunki, kompetencje oczekiwane od kandydatów, wymagane dokumenty i procedury rekrutacyjne.
Kompleksowa informacja dla kandydatów i o rekrutacji znajduje się również na stronie Uczelni https://rekrutacja.uj.edu.pl/, z odnośnikami do pełnej oferty studiów https://studia.uj.edu.pl/, serwisu rekrutacyjnego IRK UJ, statystykami, objaśnieniami procedur i terminów, harmonogramem rekrutacji, kryteriami przyjęcia etc.
Dodatkowo, zarówno Wydział, jak i Instytut na swoich stronach udostępniają własne, specyficzne informacje dla kandydatów na studia, a także odnośniki do serwisów ogólnouczelnianych, zob. np. https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/kandydaci, https://isi.uj.edu.pl/rekrutacja.
Widać zatem, iż kandydaci i inni interesariusze zainteresowani rekrutacją na studia prowadzone na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ mogą dotrzeć do potrzebnych treści różnymi drogami. Zwiększa to publiczny dostęp do informacji o kompetencjach oczekiwanych od kandydatów, warunkach przyjęcia na studia, kryteriach kwalifikacji kandydatów i terminarzu procesu przyjęć na studia.

Publiczna dostępność wskazanych informacji dla jak najszerszego grona odbiorców, w sposób gwarantujący łatwość zapoznania się z nią, bez ograniczeń związanych z miejscem, czasem, używanym przez odbiorców sprzętem i oprogramowaniem, w sposób umożliwiający nieskrępowane korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością
Publiczna dostępność wskazanych informacji dla jak najszerszego grona odbiorców o różnych uwarunkowaniach, kompetencjach, potrzebach i zachowaniach informacyjnych jest zapewniona poprzez:  
•    wykorzystywanie wielu uzupełniających się kanałów komunikacji, jak oficjalne serwisy Uniwersytetu https://www.uj.edu.pl/, Wydziału ZiKS oraz ISI ; BIP UJ https://bip.uj.edu.pl/studia/programy; Aplikacja Sylabus UJ https://sylabus.uj.edu.pl; IRK UJ – informacja dla kandydatów na studia https://irk.uj.edu.pl/;  USOSweb UJ https://www.usosweb.uj.edu.pl/; platforma e-learningowa Pegaz UJ https://pegaz.uj.edu.pl/ oraz MS Teams; media społecznościowe – ISI , Wydziału, UJ, kół naukowych, samorządu studentów; komunikacja mailowa – indywidualna i grupowa;
•    używanie różnego typu źródeł informacji – cyfrowych/elektronicznych, tradycyjnych (gabloty, plakaty, tabliczki), osobowych (zastępcy dyrektorów ds. dydaktycznych, pracownicy administracji, opiekunowie lat, starostowie, samorząd studencki);
•    stosowanie wielu form przekazu treści, jak tekst, grafika (infografiki, plakaty), przekaz ustny (opiekunowie lat, zebrania organizacyjne na początku roku), multimedia (filmiki, podkasty, wirtualne zwiedzanie);
•    wykorzystywanie różnych stylów komunikacji dostosowanych do odbiorcy, np. bardziej (w oficjalnych serwisach www) lub mniej  (w mediach społecznościowych) formalnego języka;
•    oferowanie informacji nie tylko w języku polskim, ale również – w odniesieniu do kluczowych elementów – w językach angielskim, uproszczonym chińskim i rosyjskim, zob. np. https://en.uj.edu.pl/, 雅盖隆大学 - 雅盖隆大学 (uj.edu.pl), https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/, https://wzks.uj.edu.pl/en_GB/start-en;
•    działania na rzecz dostępności serwisów www Uczelni, Wydziału i ISI  dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i standardem WCAG 2.1, obejmujące m.in. analizy dostępności całego portalu UJ, witryny WZiKS (zob. https://wcag.uj.edu.pl/lista/-/journal_content/56_INSTANCE_DuU7E3djxFwe/145608681/148488778) i serwisów ISI  oraz odpowiednie szkolenia pracowników (zob. mn.in https://przelamuj.uj.edu.pl/szkolenia/online/dla-pracownikow-uj).  

Sposoby monitorowania jakości informacji o studiach oraz jej zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców
Zawartość informacyjna wymienionych kanałów i serwisów Uczelni, Wydziału i ISI  jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana przez wyznaczone osoby odpowiedzialne (pracowników administracji na zlecenie władz ISI), zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez różne grupy interesariuszy, przede wszystkim studentów, doktorantów i pracowników, ale także przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, absolwentów czy kandydatów na studia.