STUDIA PODYPLOMOWE DLA BIBLIOTEKARZY I ARCHIWISTÓW - DAWNA KSIĄŻKA, ZBIORY SPECJALNE I ARCHIWALIA

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA

Instytut Studiów Informacyjnych UJ

Współpraca: Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Narodowe w Krakowie

 

OPIS STUDIÓW

Dwusemestralne, doskonalące studia podyplomowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, przeznaczone są dla  wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (bibliotekarzy, archiwistów), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego. Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej i zatrudnienia w różnych instytucjach, przede wszystkim w bibliotekach naukowych  i specjalnych, archiwach, muzeach i innych instytucjach, które gromadzą, dokumentują i udostępniają kolekcje dawnej książki, zbiory specjalne i archiwalia, a także w instytucjach  naukowych podejmujących badania nad dziejami i kulturą książki oraz placówkach księgarskich specjalizujących się w obrocie książką antykwaryczną.

Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się najwcześniej w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 16.15. Zajęcia odbywają się na III Kampusie UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.

Studia zaczynają się od semestru zimowego i są kontynuowane w semestrze letnim.

Początek zajęć dydaktycznych – październik 2017

Opłata za studia: 3 400 zł, płatna w dwóch ratach

TERMIN I MIEJSCE REKRUTACJI

Termin rekrutacji: od 4.09 do 29.09.2017

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w sekretariacie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ,  30-348 Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Informacji udziela i dokumenty przyjmuje mgr Ewa Jargus-Kowalczyk  III p., pok. 3.204,  tel. (12) 664-58-46 ; e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

 • w okresie rekrutacji: poniedziałek-piątek 9.00-14.00 
 • w trakcie semestru:  poniedziałek, wtorek, piątek 9.00-15.00

 

Terminarz zjazdów w roku 2017/2018 - w trakcie planowania

 

ZASADY REKRUTACJI

Studia przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu górnego miejsc (17). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów studia podyplomowe nie zostaną otwarte. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci dokonując wpisu na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć w sekretariacie Instytutu INIB UJ następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia,
 • Dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • Dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron tego dokumentu
 • Dowód opłaty czesnego za pierwszy semestr

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

 

PROGRAM STUDIÓW

Blok I. Dzieje książki i jej funkcji społecznej

 1. Historia książki 20 g.
 2. Sztuka i typografia książki 10 g.

Blok II. Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia w dziedzictwie kulturalnym i narodowym

 1. Wybrane kolekcje dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach, archiwach i muzeach 10 g.
 2. Narodowy Zasób Archiwalny i Biblioteczny 10 g.
 3. Rynek książki antykwarycznej 10 g.

Blok III. Metodologia badań, archiwistyka i warsztat informacyjny

 1. Metodologia badań bibliologicznych 10 g.
 2. Nauki pomocnicze historii w badaniach nad dawną książką 10 g.
 3. Źródła informacji o dawnej książce, zbiorach specjalnych i archiwaliach 10 g.
 4. Archiwistyka 10 g.
 5. Badania nad księgozbiorami historycznymi – warsztat 10 g.

Blok IV. Organizacja kolekcji dawnej książki i zbiorów specjalnych w bibliotekach

 1. Zbiory specjalne w bibliotekach: rękopiśmienne, stare druki, muzyczne, kartograficzne, graficzne 50 g.
 2. Ochrona i konserwacja zbiorów 10 g.
 3. Digitalizacja i tworzenie kolekcji cyfrowych 10 g.

 

Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie zaliczeń lub pozytywnych ocen ze wszystkich modułów kształcenia ujętych w programie kształcenia i planie studiów. 

Po spełnieniu tych warunków słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Kierownik studiów: dr Piotr Lechowski   e-mail: p.lechowski@uj.edu.pl

tel. +12 664-57-16

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją