Nagroda im. dr Pawła Stępki

Nagroda im. dr Pawła Stępki

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Nagroda im. dr. Pawła Stępki przyznawana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

 

Regulamin

konkursu o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki
przyznawaną przez
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
oraz
Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego:
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  
za najlepszą rozprawę doktorską
oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych


Ideą Nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  jest promowanie wartościowych rozpraw doktorskich i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to autorów wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.
Nagroda jest uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie  dr. Pawła Stępki, pracownika KRRiT, młodego wybitnego badacza  z ważnymi dokonaniami i dorobkiem naukowym.
§ 1
Nagroda jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:
A.    Najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny telewizji, radia oraz Internetu jako platformy dostępu do obu wymienionych mediów – nagroda w formie dyplomu, ewentualnej publikacji rozprawy przez UW oraz nagroda pieniężna przyznawana autorowi przez KRRiT;
B.    Najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe a także rozprawa habilitacyjna z dziedziny telewizji, radia oraz Internetu jako platformy dostępu do obu wymienionych mediów – nagroda w formie dyplomu i nagrody pieniężnej przyznawanej przez KRRiT autorowi (autorom).
§ 2
1. W konkursie w kategorii A mogą uczestniczyć autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu danego roku kalendarzowego. W przypadku pierwszej edycji konkursu będą to wyjątkowo rozprawy obronione w latach 2009/2010 oraz 2010/2011.
2. Zgłoszenia dokonują w formie pisemnej Rady Wydziałów lub Rady Instytutów z ośrodków akademickich, w których powstają rozprawy z tej dziedziny lub indywidualnie autorzy obronionych rozpraw doktorskich.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) rozprawę doktorską w formie elektronicznej wraz z załączonymi opiniami recenzentów oraz jej krótką rekomendację;
2) dane do korespondencji z autorem oraz jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu;
3) wyciąg z uchwały odpowiedniej rady jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora autorowi rozprawy.
4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do końca marca każdego roku, poczynając od 2012 roku pod adres:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki
ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: kapitula@krrit.gov.pl  
                        § 3
1. W konkursie w kategorii B mogą uczestniczyć autorzy zwartych wydawnictw naukowych (w tym opublikowane rozprawy doktorskie obronione podczas poprzedniego roku kalendarzowego oraz rozprawy habilitacyjne) oraz popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o mediach elektronicznych, których pierwsze wydanie ukazało się w języku polskim.
2.  Zgłoszenia w formie pisemnej dokonują dyrekcje wydawnictw lub upoważnione przez nie osoby (np. redaktorzy serii wydawniczych).  
3. Do zgłoszenia należy dołączyć publikację w formie elektronicznej wraz z rekomendacją oraz wewnętrznymi recenzjami wydawnictwa, dane do korespondencji z autorem oraz jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
4. Zgłoszenia należy dokonać w  terminie do końca marca każdego roku poczynając od 2012 roku pod adres:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki
ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: kapitula@krrit.gov.pl
§ 4
1.    Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele:
•    Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazani przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którym Przewodniczący powierza funkcje Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły;
•    dwóch Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
•    Wydziałów zajmujących się badaniem mediów z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
•    mediów elektronicznych zaproszonych do udziału imiennie przez       Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
•    rodziny Pawła Stępki;
•    środowiska kolegów Pawła Stępki;
•    organizacji społecznych i naukowych zajmujących się mediami zaproszonych przez Przewodniczącego KRRiT w konsultacji z  Dziekanem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2.    Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą większością głosów. Jeśli w konkursie zgłoszona została praca, której promotorem jest członek Kapituły, to zostaje on wyłączony ze składu Kapituły przy przyznawaniu nagrody wymienionej w § 1 pkt. A.
3.    Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły.
4.    Kapituła dopuszcza do udziału w Konkursie zgłoszone prace kierując się kryteriami regulaminu konkursu.
5.    Decyzje o przyznaniu nagród Kapituła podejmuje na swoim posiedzeniu w oparciu o następujące kryteria:
•    nowatorskie podejście do zagadnienia mediów elektronicznych,
•    znaczenie kwestii podejmowanych w publikacji lub rozprawie doktorskiej,
•    nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań prawnych i innych,
•    możliwość wykorzystania publikacji lub rozprawy doktorskiej dla praktyki życia społecznego.
6.    Laureatami nagrody konkursowej zostają autorzy, którzy uzyskali w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów członków Kapituły.
§ 5
1.    Wręczenie nagród konkursowych odbywa się publicznie.
2.    Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród bądź nieprzyznania nagrody.
3.    Wysokość nagród pieniężnych przyznawanych w danej kategorii określa corocznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4.    W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący przysługuje przewodniczącemu Kapituły.
5.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pokrywa koszty delegacji członków Kapituły związane z posiedzeniami Kapituły i wręczeniem nagród.
§ 6
Regulamin uchwalony przez KRRiT w 2011 roku, po nowelizacji uzgodnionej z przedstawicielami Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego wymienionych w tytule został uchwalony przez KRRiT w dniu 5 stycznia 2017 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.                                       

 

 

 

Data opublikowania: 04.03.2019
Osoba publikująca: Katarzyna Tlałka

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją